Sony Xperia Z3 Plus - Više poziva

background image

Više poziva

Ako ste aktivirali pozive na čekanju, možete istovremeno upravljati većim brojem poziva.

Kada aktivirate pozive na čekanju, bipom ćete biti obavešteni ako primite još jedan poziv.

Mobilni podaci nisu dostupni tokom poziva. Aplikacije poput e-pošte, Interneta i društvenih

mreža funkcionisaće ako se povežete sa Wi-Fi mrežom.

Aktiviranje ili deaktiviranje poziva na čekanju

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Poziv > Dodatne postavke i tapnite na njih.

3

Da biste aktivirali ili deaktivirali poziv na čekanju, tapnite na

Poziv na čekanju.

Odgovor na drugi poziv i stavljanje tekućeg poziva na čekanje

1

Kada u toku poziva čujete seriju bipova, prevucite nadesno.

2

Tapnite na

Zadrži poziv.

80

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Odbijanje drugog poziva

Kada čujete nekoliko uzastopnih bipova u toku poziva, prevucite nalevo.

Upućivanje drugog poziva

1

Tokom poziva dodirnite tapnite na . Prikazuje se evidencija poziva.

2

Tapnite na da biste prikazali numeričku tastaturu.

3

Unesite broj primaoca i tapnite na . Prvi poziv se stavlja na čekanje.

Prebacivanje između više poziva

Da biste se prebacili na drugi poziv i stavili trenutni poziv na čekanje, tapnite na

stavku

Na čekanju.