Sony Xperia Z3 Plus - Primanje poziva

background image

Primanje poziva

Ako primite dolazni poziv kada je uređaj u stanju mirovanja ili kada je ekran zaključan,

aplikacija telefona otvara se preko celog ekrana. Ako primite dolazni poziv kada je ekran

aktivan, dolazni poziv se prikazuje kao obaveštenje, odnosno, u minimizovanom prozoru

koji lebdi na vrhu ekrana koji je otvoren. Kada se takvo obaveštenje prikaže, možete

izabrati da odgovorite na poziv i otvorite ekran aplikacije telefona, ili možete da odbijete

poziv i ostanete na trenutnom ekranu.

Odgovaranje na dolazni poziv kada je ekran neaktivan

Prevucite nadesno.

Odgovaranje na dolazne pozive kada je ekran aktivan

U obaveštenju koje se prikazuje u gornjem delu ekrana, tapnite na

ODGOVORI.

Umesto da odgovorite na poziv, možete da odete na glavni ekran aplikacije telefona ako

dodirnete gornji deo prozora obaveštenja. Koristeći ovaj metod, dobijate više opcija za

upravljanje pozivom. Na primer, možete da odlučite da odbijete poziv sa porukom ili prosledite

poziv telefonskoj sekretarici.

Odbijanje dolaznog poziva kada je ekran neaktivan

Prevucite nalevo.

Odbijanje dolaznog poziva kada je ekran aktivan

Kada poziv stigne, u obaveštenju koje se prikaže u gornjem delu ekrana tapnite na

ODBIJ.

Umesto da odbijete poziv, možete da odete na glavni ekran aplikacije telefona tako što ćete

tapnuti na prozor obaveštenja. Na ovaj način dobijate više opcija za upravljanje pozivom. Na

primer, možete da odlučite da odbijete poziv porukom ili da prosledite poziv automatskoj

sekretarici.

Isključivanje zvuka zvona za dolazni poziv

Kada primate poziv, pritisnite taster za jačinu zvuka.

Korišćenje automatske sekretarice

Kad ste zauzeti ili propustite poziv, za odgovaranje na pozive možete da koristite

aplikaciju automatske sekretarice na uređaju. Možete da omogućite funkciju

automatskog odgovaranja i navedete koliko sekundi će čekati pre nego što na poziv

bude odgovoreno automatski. Takođe možete ručno da usmerite pozive do automatske

76

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

sekretarice kad ste previše zauzeti da odgovarate na njih. Porukama ostavljenim na

automatskoj sekretarici možete da pristupite direktno sa uređaja.

Pre nego što počnete da koristite automatsku sekretaricu, morate da snimite pozdravnu

poruku.

Snimanje pozdravne poruke za automatsku sekretaricu

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv > Xperia™ telefonska

sekretarica > Pozdravi.

3

Dodirnite stavku

Snimi novi pozdrav i pratite uputstva na ekranu.

Omogućavanje automatskog odgovaranja

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv > Xperia™ telefonska

sekretarica.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Telefonska sekretarica.

Ako ne postavite vremensko kašnjenje za automatsko odgovaranje na pozive, koristi se

podrazumevana vrednost.

Postavljanje vremenskog kašnjenja za automatsko odgovaranje

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv > Xperia™ telefonska

sekretarica.

3

Dodirnite dugme

Javi se nakon.

4

Prilagodite vreme pomeranjem nagore i nadole.

5

Dodirnite dugme

Gotovo.

Prosleđivanje dolaznog poziva automatskoj sekretarici

Kada stigne poziv, tapnite na

OPCIJE ODZIVA, a zatim izaberite stavku Odbij

pomoću telefonske sekretarice.

Kada dobijete poziv, možete i da sačekate da istekne tekuće odlaganje pa da na poziv

odgovori automatska sekretarica.

Preslušavanje poruka na automatskoj sekretarici

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv > Xperia™ telefonska

sekretarica > Poruke.

3

Izaberite glasovnu poruku koju želite da preslušate.

Poruke na automatskoj sekretarici možete da preslušate i direktno iz evidencije poziva tako

što ćete dodirnuti stavku .

Odbijanje poziva porukom

Poziv možete odbiti tekstualnom porukom. Kada poziv odbijete takvom porukom, ona se

automatski šalje pozivaocu i čuva u okviru razgovora putem razmene poruka sa tim

kontaktom.
Možete da birate između određenog broja unapred definisanih poruka dostupnih na

uređaju ili možete da kreirate novu poruku. Uređivanjem unapred definisanih poruka

možete da kreirate i sopstvene personalizovane poruke.

Odbijanje poziva tekstualnom porukom dok je ekran neaktivan

1

Kada stigne dolazni poziv, tapnite na

OPCIJE ODZIVA.

2

Izaberite unapred definisanu poruku ili tapnite na

Napiši novu poruku.

77

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Odbijanje poziva tekstualnom porukom kada je ekran aktivan

1

Kada stigne dolazni poziv, tapnite na prozor sa obaveštenjem u kojem su prikazani

broj telefona ili ime kontakta.

2

Tapnite na

OPCIJE ODZIVA.

3

Izaberite unapred definisanu poruku ili tapnite na

Napiši novu poruku.

Odbijanje drugog poziva tekstualnom porukom

1

Kada čujete ponavljane bipove u toku poziva, tapnite na

OPCIJE ODZIVA.

2

Izaberite unapred definisanu poruku ili tapnite na

Napiši novu poruku.

Uređivanje tekstualne poruke za odbijanje poziva

1

Iz prikaza

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Poziv > Odbijanje poziva uz poruku i tapnite na

njih.

3

Tapnite na poruku koju želite da uredite, a zatim izvršite potrebne promene.

4

Tapnite na

OK.