Sony Xperia Z3 Plus - Ponovno pokretanje, resetovanje i popravka

background image

Ponovno pokretanje, resetovanje i popravka

Uređaju možete nametnuti da se ponovo pokrene ili ugasi ako prestane da se odaziva ili

neće normalno da se ponovo pokrene. Podešavanja ili lični podaci se ne brišu.
Svoj uređaj možete resetovati na originalna fabrička podešavanja. Ova radnja je ponekad

neophodna ako uređaj prestane da funkcioniše ispravno, ali imajte na umu da prvo

morate da napravite rezervnu kopiju ovih podataka na memorijskoj kartici ili u drugoj

memoriji koja nije interna ako želite da zadržite važne podatke. Dodatne informacije

potražite u odeljku

Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja

na stranici 45.

Ako se vaš uređaj ne uključuje ili ako želite da resetujete softver uređaja, možete da

koristite aplikaciju Xperia™ Companion da biste popravili uređaj. Dodatne informacije o

korišćenju softvera Xperia™ Companion potražite u odeljku

Xperia™ Companion

na

stranici 43.

Ako delite uređaj sa više korisnika, morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni korisnik, da

biste resetovali uređaj na originalna fabrička podešavanja.

Ponovno pokretanje uređaja

Uređaj možda neće uspeti da se ponovo pokrene ako je nivo napunjenosti baterije nizak.

Povežite uređaj sa punjačem i pokušajte da ga ponovo pokrenete.

1

Pritisnite i zadržite taster za napajanje .

2

U meniju koji se otvori tapnite na

Ponovno pokretanje. Uređaj se automatski

ponovo pokreće.

Prinudno isključivanje uređaja

1

Otvorite poklopac za slot nano SIM kartice i memorijske kartice.

2

Vrhom olovke ili sličnim predmetom pritisnite taster za OFF i zadržite ga oko 10

sekundi.

3

Otpustite taster za OFF nakon što uređaj nekoliko puta brzo zavibrira. Uređaj se

automatski isključuje.

Nemojte koristiti previše oštre objekte koji mogu oštetiti taster za OFF.

Fabričko resetovanje podataka

Da biste izbegli trajno oštećenje uređaja, nemojte prekidati proces fabričkog resetovanja

podataka.

147

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Napravite rezervnu kopiju važnih podataka sačuvanih u internoj memoriji uređaja

na memorijskoj kartici ili u drugoj memoriji koja nije interna. Ako ste na nekoj SD

kartici uskladištili šifrovane datoteke, trebalo bi da uklonite šifrovanje da biste bili

sigurni da ćete moći da im pristupite nakon resetovanja.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje > Fabričko

resetovanje podataka i tapnite na njih.

4

Tapnite na

Ponovo postavi telefon.

5

Ako je potrebno, nacrtajte obrazac za otključavanje ekrana ili lozinku ili PIN za

otključavanje ekrana da biste nastavili.

6

Da biste potvrdili, tapnite na

Obriši sve.

Uređaj se ne vraća na prethodnu verziju softvera Android™ nakon fabričkog resetovanja

podataka.

Popravka softvera uređaja

Ako zaboravite lozinku za otključavanje ekrana, PIN ili obrazac, možete da koristite

funkciju za popravku uređaja u aplikaciji Xperia™ Companion da biste izbrisali

bezbednosni sloj. Da biste obavili ovu operaciju potrebno je da obezbedite detalje za

prijavljivanje u vaš Google nalog. Pokretanjem funkcije za popravku ponovo instalirate

softver za uređaj i tokom tog procesa možete da izgubite neke lične podatke.
Ako ne možete da isključite uređaj da biste popravili softver, isključite ga prinudno.

Kada dobijete korisničko ime ili lozinku za novi Google™ nalog, možda ćete morati da

sačekate 72 sata da biste pomoću njih mogli da se prijavite na uređaj i oporavite ga.

Popravka softvera uređaja pomoću aplikacije Xperia™ Companion

Pre nego što obavite popravku softvera, proverite da li znate korisničko ime i lozinku za

Google™ nalog. U zavisnosti od bezbednosnih podešavanja, možda ćete morati da ih unesete

da biste ponovo pokrenuli uređaj nakon popravke softvera.

Ako se uređaj blokirao, stalno se ponovo pokreće ili neće da se pokrene pošto ste

ažurirali softver Xperia™, obavili popravku softvera ili fabričko resetovanje podataka,

pokušajte da prisilno isključite uređaj i da ga ponovo uključite. Ako se problem nastavi,

prisilno isključite uređaj, a zatim obavite popravku softvera prateći korake ispod:

1

Proverite da li je Xperia™ Companion instaliran na PC ili Mac

®

računaru.

2

Otvorite softver Xperia™ Companion na računaru i na glavnom ekranu kliknite na .

3

Pratite uputstva koja se prikazuju na ekranu da biste ponovo instalirali softver i

dovršili popravku.