Sony Xperia Z3 Plus - Google pretraga i trenutno

background image

Google pretraga i trenutno

Koristite aplikaciju Google za pretraživanje interneta. Možete i da omogućite fid da biste

redovno dobijali novosti – na primer, možete da dobijate informacije o stanju u

saobraćaju pre nego što krenete na posao, pronađete popularne restorane u svom kraju,

vidite rezultat omiljenog tima i još mnogo toga. Ovoj aplikaciji možete da pristupite ako

tapnete na na listi aplikacija, a možete i da rezervišete okno na početnom ekranu, što

će vam omogućiti brz pristup i jednostavno čitanje.

Omogućavanje ili onemogućavanje Now kartica

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Google > Aplikacije Search i Now > Now

kartice i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač

Prikaz kartica.

134

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Rezervisanje okna na početnom ekranu za Google pretragu i trenutno

1

Dodirnite i držite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne počne da

vibrira.

2

Tapnite na , a zatim na klizač

Google Now™.

3

Sada možete da prevučete prstom do krajnjeg levog okna na početnom ekranu

da biste pristupili interfejsu usluge Google pretraga i trenutno.

Ako ste krajnje levo okno rezervisali za Google pretragu i trenutno, glavno okno početnog

ekrana ne možete da menjate niti možete da dodate još neko okno sa leve strane. Možete da

rezervišete samo krajnje levo okno.