Sony Xperia Z3 Plus - Više korisničkih naloga

background image

Više korisničkih naloga

Uređaj podržava više korisničkih naloga, tako da različiti korisnici mogu da se odvojeno

prijavljuju na uređaj i da ga koriste. Više korisničkih naloga funkcionišu dobro u

situacijama kada delite isti uređaj sa drugim osobama ili uređaj pozajmljujete nekome ko

će ga koristiti neko vreme. Korisnik koji podešava uređaj po prvi put postaje vlasnik

uređaja. Samo vlasnik može da upravlja nalozima drugih korisnika. Pored naloga

vlasnika, postoje još dva različita tipa naloga:

67

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Redovni korisnik: Ovaj tip naloga odgovara nekome ko redovno koristi uređaj.

Korisnik sa statusom gosta: Omogućite opciju naloga korisnika sa statusom gosta za

nekoga ko želi da koristi uređaj samo privremeno.

Neke funkcije su dostupne samo vlasniku. Na primer, samo vlasnik može da dozvoli

preuzimanja iz izvora koji nisu Google Play™.

Osnovne informacije o nalogu redovnog korisnika

Dodavanjem naloga redovnih korisnika možete da omogućite različitim korisnicima da

imaju različite početne ekrane, pozadine i opšta podešavanja. Oni dobijaju i zaseban

pristup aplikacijama i skladište memorije za datoteke npr. muzika i fotografije. Na uređaj

možete da dodate najviše tri naloga redovnih korisnika.

Dodavanje naloga redovnog korisnika

1

Proverite da li ste prijavljeni kao vlasnik, tj. korisnik koji je prvi put podesio uređaj.

2

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Korisnici > Dodaj korisnika.

4

Dodirnite stavke

OK > PODESI ODMAH. Ekran se zaključava, a ikona koja

predstavlja novododatog korisnika se pojavljuje u gornjem desnom uglu.

5

Otključajte ekran, na primer, prevlačenjem ili unošenjem PIN koda.

6

Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili proceduru.

Nalog redovnog korisnika možete da dodate i sa statusne trake na bilo kom ekranu.

Jednostavno prevucite statusnu traku nadole pomoću dva prsta i dodirnite ikonu korisnika, a

zatim dugme

Dodaj korisnika.

Dozvoljavanje redovnom korisniku da upućuje telefonske pozive i koristi SMS

1

Proverite da li ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Korisnici.

4

Dodirnite stavku pored imena odgovarajućeg korisnika, a zatim prevucite

nadesno klizač pored stavke

Uključi telefonske pozive i SMS.

Brisanje naloga redovnog korisnika sa uređaja

1

Uverite se da ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Korisnici i tapnite na njih.

4

Tapnite na stavku pored imena korisnika koga želite da izbrišete, a zatim tapnite

na stavke

Ukloni korisnika > Izbriši .

Osnovne informacije o nalogu korisnika sa statusom gosta

Ako neko želi samo privremeno da koristi vaš uređaj, za njega možete da omogućite

nalog korisnika sa statusom gosta. Uređaj se u režimu „Gost“ pokreće kao novoinstalirani

sistem sa samo unapred instaliranim aplikacijama. Kada gost završi sa korišćenjem

uređaja, možete da obrišete sesiju tako da sledeći gost može da počne iznova. Nalog

korisnika sa statusom gosta je unapred instaliran i nije ga moguće izbrisati.

Aktiviranje korisničkog naloga gosta

1

Proverite da li ste prijavljeni kao vlasnik, tj. korisnik koji je prvi put podesio uređaj.

2

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Korisnici > Gost.

Korisnički nalog gosta možete da aktivirate sa statusne trake na bilo kom ekranu.

Jednostavno prevucite statusnu traku nadole pomoću dva prsta i dodirnite ikonu korisnika, a

zatim dugme

Dodaj gosta.

68

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Dozvoljavanje korisniku sa statusom gosta da upućuje telefonske pozive

1

Proverite da li ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Korisnici.

4

Dodirnite stavku pored stavke

Gost, a zatim prevucite nadesno klizač pored

stavke

Uključi telefonske pozive.

Brisanje podataka sesije gosta

1

Proverite da li ste prijavljeni kao korisnik sa statusom gosta.

2

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Korisnici.

4

Pronađite i dodirnite stavku

Ukloni gosta.

5

Dodirnite stavku

Ukloni.

Sesiju gosta možete da obrišete i sa statusne trake na bilo kom ekranu. Jednostavno

prevucite statusnu traku nadole pomoću dva prsta i dodirnite ikonu korisnika, a zatim dugme

Ukloni gosta.

Prebacivanje između više korisničkih naloga

Prebacivanje između više korisničkih naloga

1

Pomoću dva prsta prevucite statusnu traku nadole, a zatim dodirnite ikonu

korisnika u gornjem desnom uglu ekrana da biste prikazali listu korisnika.

2

Dodirnite ikonu koja predstavlja korisnički nalog na koji želite da se prebacite.

3

Ako je za nalog postavljena lozinka, unesite je da biste se prijavili. U suprotnom,

jednostavno otključajte ekran.

Kada se prebacite na nalog korisnika sa statusom gosta, dodirnite stavku

Počni ponovo ako

želite da obrišete prethodnu sesiju, odnosno stavku

Da, nastavi da biste nastavili prethodnu

sesiju.

Podešavanja za više korisničkih naloga

Postoje tri različita tipa podešavanja na uređajima sa više korisnika:

Podešavanja koja može da promeni svaki korisnik i koja utiču na sve korisnike. Ovde, na

primer, spadaju jezik, Wi-Fi, režim rada u avionu, NFC i Bluetooth®.

Podešavanja koja utiču samo na jedan korisnički nalog. Ovde, na primer, spadaju

automatsko sinhronizovanje podataka, zaključavanje ekrana, razni dodati nalozi i

pozadina.

Podešavanja koja su vidljiva samo vlasniku i utiču na sve korisnike, na primer,

podešavanja za VPN.

69

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..