Sony Xperia Z3 Plus - Poboljšavanje zvučnog izlaza

background image

Poboljšavanje zvučnog izlaza

Možete poboljšati zvuk vašeg uređaja ručnim aktiviranjem pojedinačnih postavki zvuka,

kao što su ekvilajzer i prostorni zvuk. Možete da aktivirate i dinamički normalizator da

biste smanjili razlike u jačini zvuka između pesama ili video zapisa.

Automatsko poboljšanje zvučnog izlaza

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zvuk > Audio podešavanja i tapnite na njih.

3

Omogućite funkciju

ClearAudio+ tako što ćete tapnuti na klizač.

66

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Ručno prilagođavanje podešavanja zvuka

1

Na početnom ekranu tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zvuk > Audio podešavanja i tapnite na njih.

3

Ako je funkcija

ClearAudio+ omogućena, tapnite na klizač da biste je onemogućili.

4

Tapnite na

Zvučni efekti > Ekvilajzer.

5

Prilagodite podešavanja zvuka prevlačenjem dugmadi za frekventni opseg nagore

ili nadole.

Ručno prilagođavanje podešavanja zvučnog izlaza nema uticaja na aplikacije za glasovnu

komunikaciju. Na primer, ne menja se kvalitet zvuka govornog poziva.

Umanjivanje razlika u jačini zvuka pomoću dinamičkog normalizatora

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zvuk > Audio podešavanja i tapnite na njih.

3

Ako je funkcija

DSEE HX, omogućena, onemogućite je tako što ćete tapnuti na

klizač.

4

Omogućite funkciju

Dinamički normalizator tako što ćete tapnuti na klizač.