Sony Xperia Z3 Plus - Datum i vreme

background image

Datum i vreme

Datum i vreme na uređaju možete da promenite.

65

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Ručno podešavanje datuma

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Datum i vreme i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju

Automatski datum i

vreme.

4

Tapnite na

Podešavanje datuma.

5

Lako udarite nalevo ili nadesno, odnosno koristite strelice da biste podesili željeni

datum.

6

Tapnite na stavku

OK.

Ručno podešavanje vremena

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Datum i vreme.

3

Poništite izbor u polju za potvrdu

Automatski datum i vreme, ako je potvrđeno.

4

Dodirnite dugme

Podešavanje vremena.

5

Izaberite odgovarajuće vrednosti za čas i minut.

6

Dodirnite dugme

OK.

Podešavanje vremenske zone

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Datum i vreme i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju

Automatska

vremenska zona.

4

Tapnite na

Izbor vremenske zone.

5

Izaberite opciju.