Sony Xperia Z3 Plus - Slušanje muzike

background image

Slušanje muzike

Koristite aplikaciju „Muzika“ da biste slušali omiljenu muziku i audio-knjige.

1

Umanjite plejer preko celog ekrana

2

Pretražite sve pesme sačuvane na uređaju

3

Prikaz trenutnog redosleda reprodukovanja

4

Prikaz opcija menija

5

Omot albuma (ako je dostupno)

6

Dodajte ili uklonite pesmu kao omiljenu

7

Proteklo vreme trenutne pesme

8

Dodavanje pesme na listu pesama

9

Indikator napretka – prevucite indikator ili tapnite duž linije za brzo premotavanje unapred ili unazad

10 Ukupno vreme trajanja trenutne pesme

11 Ponavljajte pesme u trenutnom redosledu reprodukovanja

12 Tapnite da biste otišli na sledeću pesmu u redosledu reprodukovanja, dodirnite i držite da biste premotali

unapred u okviru trenutne pesme

13 Reprodukujte ili pauzirajte pesmu

14 Tapnite da biste otišli na prethodnu pesmu u redosledu reprodukovanja, dodirnite i držite da biste

premotali unazad u okviru trenutne pesme

15 Nasumice reprodukujte pesme u trenutnom redosledu reprodukovanja

96

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Početni ekran aplikacije „Muzika“

1

Tapnite na u gornjem levom uglu da biste otvorili meni „Muzika“

2

Pomerajte se nagore ili nadole da biste pregledali sadržaj

3

Reprodukujte pesmu pomoću aplikacije „Muzika“

4

Reprodukujte sve pesme u režimu nasumične reprodukcije

5

Vratite se na ekran muzičkog plejera

Reprodukovanje pesme pomoću aplikacije „Muzika“

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na .

3

Izaberite kategoriju muzike.

4

Dodirnite pesmu da biste je reprodukovali.

Možda nećete moći da reprodukujete stavke zaštićene autorskim pravima. Proverite da li imate

potrebna prava na sadržaj koji nameravate da koristite.

Pronalaženje informacija o pesmi na mreži

Dok se u aplikaciji „Muzika“ reprodukuje pesma, dodirnite omot albuma a zatim

stavku

Više o ovome.

Resursi na mreži povezani sa pesmom mogu da uključuju video zapise na lokaciji YouTube™,

tekstove pesama i informacije o izvođaču na lokaciji Wikipedia.

Uređivanje informacija o muzici i preuzimanje omota albuma

1

Iz aplikacije Muzika, tapnite na omot albuma, a zatim na stavku

Uređivanje muz.

info..

2

Uredite informacije na željeni način.

3

Da biste podesili ili preuzeli omot albuma, tapnite na , a zatim izaberite opciju.

4

Kada završite, tapnite na dugme

SAČUVAJ.

Takođe možete da podesite da se omot albuma automatski preuzima u meniju „Muzika“, u

okviru „Podešavanja“.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Umanjivanje aplikacije „Muzika“

Dok se pesma reprodukuje, tapnite na stavku da biste prešli na ekran

Početni

ekran. Aplikacija „Muzika“ nastavlja da radi u pozadini.

Otvaranje aplikacije „Muzika“ kada se reprodukuje u pozadini

Dok se pesma reprodukuje u pozadini, prevucite statusnu traku nadole i tapnite na

aplikaciju „Muzika“.

Isto tako možete na ekranu

Početni ekran da tapnete na , a zatim pronađete i

tapnete na .

97

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..