Sony Xperia Z3 Plus - Poboljšavanje zvuka

background image

Poboljšavanje zvuka

Poboljšanje kvaliteta zvuka pomoću ekvilajzera

1

Otvorite meni „Muzika“, a zatim tapnite na

Podešavanja > Audio podešavanja >

Zvučni efekti > Ekvilajzer.

2

Da biste zvuk prilagodili ručno, prevlačite dugmad za frekventni opseg nagore ili

nadole. Da biste odabrali unapred podešeni raspored, tapnite na

da biste

izabrali raspored, zatim tapnite na

OK da biste potvrdili.

99

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Uključivanje funkcije surround zvuka

1

Otvorite meni „Muzika“, a zatim dodirnite stavke

Podešavanja > Audio

podešavanja > Zvučni efekti > Prostorni zvuk (VPT).

2

Brzo prevucite nalevo ili nadesno da biste izabrali podešavanje, a zatim dodirnite

dugme

OK da biste potvrdili.