Sony Xperia Z3 Plus - Liste pesama

background image

Liste pesama

Na početnom ekranu aplikacije „Muzika“ možete da napravite svoje vlastite liste pesama

od muzike sačuvane na uređaju.

98

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Pravljenje sopstvenih lista pesama

1

Na početnom ekranu aplikacije „Muzika“ dodirnite i zadržite ime albuma ili pesme

koje želite da dodate na listu pesama.

2

U meniju koji se otvara dodirnite stavke

Dodaj spisku numera > Napravi novu

listu pesama.

3

Unesite ime za listu pesama i dodirnite dugme

OK.

Takođe možete da otvorite meni početnog ekrana aplikacije „Muzika“, dodirnete

Liste

pesama, a zatim dodirnete da biste kreirali novu listu pesama.

Reprodukovanje vlastitih lista pesama

1

Otvorite meni „Muzika“, a zatim tapnite na

Liste pesama.

2

U okviru

Liste pesama izaberite listu pesama koju želite da otvorite.

3

Ako želite da reprodukujete sve pesme, tapnite na bilo koju pesmu ili na

Nasumice

reprod. sve.

Dodavanje pesama na listu pesama

1

Sa početnog ekrana aplikacije „Muzika“ potražite pesmu ili album koje želite da

dodate na listu pesama.

2

Dodirnite i zadržite naslov pesme ili albuma, a zatim dodirnite stavku

Dodaj spisku

numera.

3

Dodirnite ime liste pesama na koju želite da dodate album ili pesmu. Album ili

numera se sada dodaju na listu pesama.

Uklanjanje pesme sa liste pesama

1

Na listi pesama dodirnite i zadržite naslov pesme koju želite da uklonite.

2

Tapnite na

Ukloni sa liste pesama.

Brisanje liste pesama

1

Otvorite meni „Muzika“, a zatim tapnite na

Liste pesama.

2

Dodirnite i zadržite listu pesama koju želite da izbrišete.

3

Tapnite na

Izbriši iz skladišta.

4

Tapnite na

IZBRIŠI da biste potvrdili.

Ne možete da izbrišete pametne liste pesama.