Sony Xperia Z3 Plus - Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™‎ uređajima

background image

Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima

Medijski sadržaj sačuvan na uređaju možete prikazivati ili reprodukovati na drugim

uređajima kao što su TV ili računar. Ovi uređaji moraju da budu na istoj bežičnoj mreži i

mogu da budu Sony televizori ili zvučnici, kao i proizvodi koji imaju oznaku DLNA

Certified™ organizacije Digital Living Network Alliance. Možete i da na uređaju prikazujete

ili reprodukujete sadržaj sa drugih DLNA Certified™ uređaja.
Kada podesite deljenje medija između uređaja, moći ćete, na primer, da na uređaju

slušate muzičke datoteke sačuvane na kućnom računaru ili da na televizoru s velikim

ekranom prikazujete fotografije snimljene kamerom uređaja.

Reprodukcija datoteka sa DLNA Certified™ uređaja na vašem uređaju

Kada na svom uređaju reprodukujete datoteke sa drugog DLNA Certified™ uređaja, taj

drugi uređaj se ponaša kao server. Drugim rečima, on deli sadržaj preko mreže. Serverski

uređaj mora imati omogućenu funkciju deljenja sadržaja kako bi vašem uređaju

obezbedio dozvolu za pristup. Takođe, mora da bude povezan sa istom Wi-Fi mrežom

sa kojom je povezan i uređaj.

Korišćenje uređaja za reprodukovanje muzičke numere uskladištene na drugom

uređaju

1

Proverite da li je uređaj sa kojim želite da delite datoteke povezan sa istom Wi-Fi

mrežom kao i vaš uređaj.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

3

Tapnite na , a zatim na

Kućna mreža.

4

Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Pretražite fascikle povezanog uređaja i izaberite numeru koju želite da

reprodukujete. Kada je izaberete, numera automatski počinje da se reprodukuje.

Reprodukcija deljenog video-zapisa na uređaju

1

Proverite da li su uređaji sa kojima želite da delite datoteke povezani sa istom Wi-

Fi mrežom kao i vaš uređaj.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na ili .

3

Tapnite na , a zatim na

Kućna mreža.

4

Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Pretražite fascikle povezanog uređaja i izaberite video koji želite da reprodukujete.

125

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prikazivanje deljene fotografije na uređaju

1

Proverite da li su uređaji sa kojima želite da delite datoteke povezani sa istom Wi-

Fi mrežom kao i vaš uređaj.

2

Iz prikaza

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite stavku i tapnite na nju.

3

Tapnite na a zatim na

Kućna mreža.

4

Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Pretražite fascikle na povezanom uređaju i izaberite fotografiju da biste je

pogledali.

Reprodukcija datoteka sa vašeg uređaja na DLNA Certified™ uređajima

Pre nego što možete da prikažete ili reprodukujete medijske datoteke sa vašeg uređaja

na drugim DLNA Certified™ uređajima, morate da podesite deljenje datoteka na svom

uređaju. Uređaji sa kojima delite sadržaj se nazivaju klijent uređaji. Na primer, televizor,

računar ili tablet računar mogu da funkcionišu kao klijent uređaji. Vaš uređaj radi kao

server medija kada je njegov sadržaj dostupan klijent uređajima. Kada na vašem uređaju

podesite deljenje datoteka morate i klijent uređajima dodeliti prava pristupa. Nakon što to

učinite, ti uređaji se pojavljuju kao registrovani uređaji. Uređaji koji čekaju dozvolu pristupa

su navedeni kao uređaji na čekanju.

Podešavanje deljenja datoteka sa drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Povežite uređaj sa Wi-Fi mrežom.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite sledeće opcije i tapnite

na njih:

Podešavanja > Veza sa uređajima > Server medija.

3

Tapnite na klizač pored stavke

Deljenje medija.

4

Koristite računar ili druge DLNA™ klijentske uređaje na istoj Wi-Fi mreži da biste

se povezali sa svojim uređajem.

5

Na statusnoj liniji uređaja pojavljuje se obaveštenje. Otvorite obaveštenje i podesite

prava pristupa za svaki klijent uređaj koji pokušava da se poveže sa vašim

uređajem.

Koraci za pristupanje medijima na vašem uređaju uz korišćenje DLNA™ klijenta razlikuju se od

jednog do drugog klijent uređaja. Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu klijentskog

uređaja. Ako klijent ne može da pristupi vašem uređaju na mreži, proverite da li vaša Wi-Fi

mreža funkcioniše.

Meniju

Server medija možete da pristupite i iz određenih aplikacija kao što su „Muzika“ ili

„Album“ tako što ćete prevući levu ivicu početnog ekrana aplikacije nadesno, a zatim tapnuti

na

Podešavanja > Server medija.

Prestanak deljenja datoteka sa drugim uređajima na kućnoj mreži

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Veza sa uređajima > Server medija i tapnite na

njih.

3

Tapnite na klizač

Deljenje medija.

Podešavanje dozvola pristupa za uređaj na čekanju

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Veza sa uređajima > Server medija i tapnite na

njih.

3

Izaberite uređaj sa liste

Uređaji na čekanju.

4

Izaberite nivo dozvole za pristup.

Promena imena registrovanog uređaja

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Veza sa uređajima > Server medija i tapnite na

njih.

3

Izaberite uređaj sa liste

Registrovani uređaji, a zatim izaberite stavku Promeni

ime.

4

Unesite novi naziv za uređaj, a zatim tapnite na

U redu.

126

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Promena nivoa pristupa registrovanog uređaja

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Veza sa uređajima > Server medija i tapnite na

njih.

3

Izaberite uređaj sa liste

Registrovani uređaji.

4

Tapnite na

Promeni nivo pristupa i izaberite opciju.

Dobijanje pomoći u vezi sa deljenjem sadržaja sa drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Veza sa uređajima > Server medija i tapnite na

njih.

3

Tapnite na , a zatim na

Pomoć.

Prikazivanje datoteka na drugom uređaju pomoću funkcije Cast

Pomoću DLNA™ tehnologije možete preneti medijski sadržaj sa svog uređaja na drugi

uređaj koji je povezan sa istom Wi-Fi mrežom. Uređaj koji prima podatke mora imati

mogućnost rada kao digitalni renderer medija (DMR) i reprodukovati sadržaj primljen od

vašeg uređaja. Televizor koji podržava DLNA™ ili PC računar sa sistemom Windows® 7

ili novijim jesu primeri DMR uređaja.

Koraci za reprodukciju deljenih medija mogu se razlikovati u zavisnosti od klijentskog uređaja.

Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu DMR uređaja.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima (DRM) ne može se reprodukovati

na digitalnom rendereru medija uz korišćenje DLNA™ tehnologije.

Prikazivanje fotografija ili video zapisa na klijentskom uređaju pomoću funkcije Cast

1

Proverite da li ste ispravno podesili DMR ili DLNA™ klijentski uređaj i da li je

povezan sa istom Wi-Fi mrežom kao vaš uređaj.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavku

Album i tapnite na nju.

4

Pretražite i otvorite fotografije ili video snimke koje želite da pogledate.

5

Prevucite nadole statusnu liniju pomoću dva prsta, zatim tapnite na i izaberite

uređaj sa kojim želite da delite sadržaj.

6

Da biste prestali da delite fotografiju ili video snimak sa klijentskim uređajem,

tapnite na , a zatim izaberite

Zaustavi prebacivanje.

Kad tapnete na

, na listi možete da vidite i Google Cast uređaje.

Reprodukcija muzičke numere na klijentskom uređaju pomoću funkcije Cast

1

Proverite da li ste ispravno podesili DMR ili DLNA™ klijentski uređaj i da li je

povezan sa istom Wi-Fi mrežom kao vaš uređaj.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

3

Izaberite kategoriju muzike i potražite numeru koju želite da podelite, a zatim

tapnite na nju.

4

Tapnite na stavku i izaberite klijentski uređaj sa kojim želite da delite sadržaj.

Numera počinje da se reprodukuje na uređaju koji izaberete.

5

Da biste prekinuli vezu sa kliljentskim uređajem, tapnite na , a zatim izaberite

Zaustavi prebacivanje.

Kad tapnete na

, na listi možete da vidite i Google Cast uređaje.