Sony Xperia Z3 Plus - Bluetooth® bežična tehnologija

background image

Bluetooth® bežična tehnologija

Koristite Bluetooth® funkciju za slanje datoteka na druge kompatibilne Bluetooth®

uređaje ili za povezivanje handsfri pribora. Bluetooth® veze funkcionišu bolje u opsegu

od 10 metara (33 stope), kada između ne postoje čvrsti objekti. U nekim slučajevima

morate ručno da uparite uređaj i drugi Bluetooth® uređaj.

Interoperabilnost i kompatibilnost među Bluetooth® uređajima se razlikuje.

Ako koristite uređaj kao jedan od više korisnika, svaki korisnik može da promeni Bluetooth®

podešavanja, a promene utiču na sve korisnike.

Uključivanje ili isključivanje Bluetooth

®

funkcije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Bluetooth i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač

Bluetooth da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Davanje imena uređaju

Uređaju možete dati ime. Ovo ime biće prikazano drugim uređajima nakon što uključite
Bluetooth

®

funkciju i vaš uređaj postavite kao vidljiv.

Imenovanje uređaja

1

Proverite da li je funkcija Bluetooth

®

uključena.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Bluetooth i tapnite na njih.

4

Tapnite na stavke >

Preimenuj ovaj uređaj.

5

Unesite ime za uređaj.

6

Tapnite na

PREIMENUJ.

Uparivanje sa drugim Bluetooth

®

uređajem

Kada uparite uređaj sa drugim uređajem, možete, na primer da povežete uređaj sa
Bluetooth

®

slušalicama ili sa Bluetooth

®

kompletom za automobil i da koristite te uređaje

za deljenje muzike.

Kada uparite uređaj sa drugim Bluetooth

®

uređajem, on pamti to uparivanje. Prilikom

prvog uparivanja uređaja sa Bluetooth

®

uređajem, možda ćete morati da unesete

pristupni kôd. Vaš uređaj će automatski isprobati generički pristupni kôd 0000. Ako to ne
funkcioniše, pogledajte uputstvo za upotrebu svog Bluetooth

®

uređaja da biste pronašli

130

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

njegov pristupni kôd. Kada se sledeći put povežete sa prethodno uparenim Bluetooth

®

uređajem, ne morate ponovo unositi pristupni kôd.

Neki Bluetooth

®

uređaji, na primer većina Bluetooth

®

slušalica, zahtevaju da ih uparite i

povežete sa drugim uređajem.

Možete upariti uređaj sa nekoliko Bluetooth

®

uređaja, ali se istovremeno možete povezati

samo sa jednim Bluetooth

®

profilom.

Uparivanje uređaja sa drugim Bluetooth

®

uređajem

1

Proverite da li uređaj sa kojim želite da uparite svoj uređaj ima aktiviranu funkciju
Bluetooth

®

i da li je vidljiv drugim Bluetooth

®

uređajima.

2

Iz prikaza

Početni ekran svog uređaja tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Bluetooth i tapnite na njih.

4

Tapnite na klizač

Bluetooth da biste omogućili funkciju. Pojavljuje se lista

dostupnih Bluetooth

®

uređaja.

5

Tapnite na Bluetooth

®

uređaj koji želite da uparite sa svojim uređajem.

6

Unesite pristupni kôd, ako je potrebno, ili potvrdite isti pristupni kôd na oba

uređaja.

Povezivanje uređaja sa drugim Bluetooth

®

uređajem

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Bluetooth i tapnite na njih.

3

Tapnite na Bluetooth

®

uređaj koji želite da povežete sa svojim uređajem.

Prekid uparivanja Bluetooth

®

uređaja

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Bluetooth i tapnite na njih.

3

U okviru

Upareni uređaji tapnite na stavku pored imena uređaja čije uparivanje

želite da prekinete.

4

Tapnite na

ZABORAVI.

Slanje i prijem stavki putem Bluetooth

®

tehnologije

Koristite Bluetooth

®

tehnologiju da biste podelili stavke sa drugim Bluetooth

®

kompatibilnim uređajima kao što su telefoni ili računari. Možete slati i primati sledeće

tipove stavki:

Fotografije i video zapisi

Muzičke i druge audio datoteke

Veb stranice

Slanje stavki pomoću tehnologije Bluetooth

®

1

Uređaj za prijem: Proverite da li je Bluetooth

®

funkcija uključena i da li je uređaj

vidljiv drugim Bluetooth

®

uređajima.

2

Uređaj za slanje: Otvorite aplikaciju koja sadrži stavku koju želite da pošaljete i

listajte do nje.

3

U zavisnosti od aplikacije i stavke koju želite da pošaljete, možda ćete morati da,

na primer, dodirnete i zadržite stavku, otvorite je i pritisnete .

4

Izaberite stavku

Bluetooth.

5

Uključite Bluetooth

®

funkciju ako vam bude zatraženo.

6

Tapnite na ime uređaja za prijem.

7

Uređaj za prijem: Ako se to od vas zatraži, prihvatite vezu.

8

Uređaj za slanje: Ako se to od vas zatraži, potvrdite prenos do uređaja za prijem.

9

Uređaj za prijem: Prihvatite dolaznu stavku.

131

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prijem stavki pomoću tehnologije Bluetooth

®

1

Uverite se da je Bluetooth

®

funkcija uključena i vidljiva drugim Bluetooth

®

uređajima.

2

Uređaj koji šalje sada počinje da šalje podatke na uređaj.

3

Ako budete upitani, unesite isti pristupni kôd na oba uređaja ili potvrdite predloženi

pristupni kôd.

4

Kada dobijete obaveštenje o dolaznoj datoteci za uređaj, prevucite statusnu liniju

nadole i tapnite na obaveštenje da biste prihvatili prenos datoteke.

5

Tapnite na

Prihvati da biste pokrenuli prenos datoteke.

6

Da biste prikazali tok prenosa, prevucite statusnu liniju nadole.

7

Da biste otvorili primljenu stavku, prevucite statusnu liniju nadole i tapnite na

odgovarajuće obaveštenje.

Prikazivanje datoteka primljenih pomoću tehnologije Bluetooth®

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Bluetooth i tapnite na njih.

3

Pritisnite i izaberite

Prikaz primljenih datoteka.

132

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..