Sony Xperia Z3 Plus - Personalizovanje tastature na ekranu

background image

Personalizovanje tastature na ekranu

Dok unosite tekst pomoću tastature na ekranu, možete da pristupate podešavanjima

tastature i drugim podešavanjima za unos teksta koja će vam pomoći da, na primer,

postavite opcije za jezike za pisanje, predviđanje i ispravljanje teksta. Predloge reči za

samo jedan jezik možete da dobijate ako deaktivirate funkciju pametnog predviđanja

jezika.
Tastatura može da koristi tekst koji ste upisali prilikom razmene poruka i iz drugih

aplikacija da bi naučila vaš stil pisanja. Postoji i uputstvo za personalizaciju koje vas vodi

kroz osnovna podešavanja kako biste brzo počeli da radite. Možete da izaberete da

koristite druge tastature i da se prebacujete između tastatura. Na primer, možete da

izaberete kinesku ili japansku Xperia™ tastaturu.

Pristupanje podešavanjima tastature na ekranu

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, tapnite na .

2

Tapnite na , zatim tapnite na

Podešavanja tastature i promenite podešavanja po

želji.

3

Da biste dodali jezik za pisanje za unos teksta, dodirnite stavku

Jezik za pisanje i

označite odgovarajuća polja za potvrdu.

4

Tapnite na

OK da biste potvrdili.

Promena podešavanja predloga reči

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavke

Podešavanja tastature > Predlozi

reči.

3

Izaberite opciju.

Izbor različite tastature

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, tapnite na

u donjem desnom

uglu ekrana.

2

Izaberite opciju.

Promena jezika za pisanje pomoću tastature na ekranu

Ova funkcija je dostupna samo ako ste dodali više jezika unosa i funkcija pametnog otkrivanja

jezika je isključena, odnosno ako jezici koje ste izabrali uključuju jezike koji nisu latinični.

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, tapnite na ikonu jezika za pisanje

da biste se prebacivali između izabranih jezika za pisanje. Na primer, tapnite na

dok se ne pojavi željeni jezik za pisanje.

Upotreba stila pisanja

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, tapnite na stavku .

2

Tapnite na stavku , zatim na stavke

Podešavanja tastature > Koristi moj stil

pisanja i izaberite izvor.

73

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Omogućavanje ili onemogućavanje pametnog otkrivanja jezika

Pametno otkrivanje jezika dostupno je samo za latinične jezike.

1

Kada je tastatura na ekranu prikazana, tapnite na .

2

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja tastature.

3

Tapnite na

Jezik za pisanje i označite polja za potvrdu za jezike koje želite da

koristite.

4

Tapnite na klizač

Pametno otkrivanje jezika.

Izbor varijante rasporeda tastera na tastaturi

Varijante rasporeda služe za tastaturu na ekranu i možda nisu dostupne za sve jezike za

pisanje. Za svaki jezik za pisanje možete da izaberete različite rasporeda tastera na tastaturi.

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku , a zatim stavku

Podešavanja tastature.

3

Dodirnite stavku

Jezik za pisanje, a zatim stavku pored jezika za pisanje.

4

Izaberite varijantu rasporeda tastera na tastaturi.

5

Dodirnite dugme

OK da biste potvrdili.

74

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..