Sony Xperia Z3 Plus - Pravljenje rezervne kopije kontakata

background image

Pravljenje rezervne kopije kontakata

Možete da koristite unutrašnje skladište, memorijsku karticu ili SIM karticu za pravljenje

rezervne kopije kontakata. Pročitajte odeljak

Prenos kontakata

na stranici 85 da biste

dobili više informacija o vraćanju kontakata na uređaj.

87

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Izvoz svih kontakata na memorijsku karticu

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Pritisnite , a zatim tapnite na stavke

Uvezi/izvezi > Izvezi na SD karticu ili u

unutrašnje skladište (.vcf datoteku).

3

Tapnite na >

SD kartica.

4

Tapnite na

SAČUVAJ.

Izvoz kontakata na SIM karticu

Kada kontakte izvozite na SIM karticu, možda se neće izvesti sve informacije. Uzrok toga je

ograničena memorija na SIM karticama.

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na >

Uvezi/izvezi.

3

Tapnite na

Izvoz na SIM karticu.

4

Tapnite na

U redu.

Izvoz svih kontakata u unutrašnje skladište

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Pritisnite , a zatim tapnite na stavke

Uvezi/izvezi > Izvezi na SD karticu ili u

unutrašnje skladište (.vcf datoteku).

3

Tapnite na >

Prikaži internu memoriju.

4

Tapnite na , a zatim tapnite na broj modela uređaja pored stavke .

5

Izaberite odredišnu fasciklu ili jednostavno tapnite na

SAČUVAJ.

88

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..