Sony Xperia Z3 Plus - Snimanje fotografija i video snimaka

background image

Snimanje fotografija i video snimaka

1

Objektiv prednje kamere

2

Prebacivanje između prednje i glavne kamere

3

Izbor režima snimanja

4

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

5

Taster kamere – aktiviranje kamere/snimanje fotografija/snimanje video zapisa

6

Prikaz fotografija i video zapisa

7

Čuvanje lokacija

8

Fotografisanje ili snimanje video zapisa

9

Vraćanje korak unazad ili napuštanje kamere

10 Podešavanja režima snimanja

11 Podešavanja blica

Snimanje fotografije sa ekrana za zaključavanje

1

Da biste aktivirali ekran, nakratko pritisnite taster za napajanje .

2

Da biste aktivirali kameru, dodirnite i zadržite , pa ga prevucite u bilo kom

smeru.

3

Kada se kamera otvori, tapnite na .

Kameru možete da aktivirate kada je ekran zaključan i neaktivan. Da biste to uradili, pritisnite

taster kamere do kraja. Pritisnite ponovo da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografije pomoću tastera kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Pritisnite taster kamere do kraja.

Snimanje autoportreta pomoću prednje kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Tapnite na

.

3

Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju.

Korišćenje blica foto-aparata

1

Kada je kamera otvorena, dodirnite stavku .

2

Izaberite željeno podešavanje blica.

3

Snimite fotografiju.

Korišćenje funkcije zumiranja

Kada je kamera otvorena, približite prste ili ih razdvojite na ekranu kamere.

Možete da pritisnete taster za jačinu zvuka nagore ili nadole. Da biste omogućili

ovu funkciju, tapnite na stavku , a zatim na stavke

Još > Kor. Jač. zv. kao.

103

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Snimanje video zapisa pomoću tastera kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da biste izabrali

.

3

Pritisnite taster kamere da biste započeli snimanje video zapisa.

4

Ponovo pritisnite taster kamere da biste zaustavili snimanje.

Snimanje video zapisa

1

Aktivirajte kameru.

2

Ako nije izabran režim video zapisa, prevucite prstom po ekranu da biste izabrali

.

3

Usmerite kameru prema objektu.

4

Da biste započeli snimanje, tapnite na stavku .

5

Da biste pauzirali video tokom snimanja, tapnite na stavku . Da biste nastavili

snimanje, tapnite na stavku .

6

Da biste zaustavili snimanje, tapnite na stavku .

Pravljenje fotografije tokom snimanja video zapisa

Da biste napravili fotografiju dok snimate video zapis, tapnite na . Fotografija će

biti snimljena čim pritisnete taster kamere.

Gledanje fotografija i video zapisa

1

Aktivirajte kameru, a zatim dodirnite sličicu da biste otvorili fotografiju ili video

zapis.

2

Listajte nalevo ili nadesno da biste prikazali fotografije i video zapise.

Brisanje fotografije ili video snimka

1

Pronađite fotografiju ili video zapis koje želite da izbrišete.

2

Tapnite na ekran da biste prikazali traku sa alatkama.

3

Tapnite na .

4

Tapnite na

IZBRIŠI da biste potvrdili.