Sony Xperia Z3 Plus - Podešavanja za nalog e-pošte

background image

Podešavanja za nalog e-pošte

Uklanjanje naloga za e-poštu sa uređaja

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku

Pošalji e-poruku i tapnite na nju.

3

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

4

Izaberite nalog koji želite da uklonite.

5

Tapnite na stavke

Izbriši nalog > OK.

Promena učestalosti provere prijemnog poštanskog sandučeta e-pošte

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku

Pošalji e-poruku i tapnite na nju.

3

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

4

Izaberite željeni nalog.

5

Tapnite na stavke

Proverite učestalost > Učestalost provere i izaberite opciju.

Podešavanje automatskog odgovora na Exchange ActiveSync nalogu

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na Pošalji e-

poruku.

2

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

3

Izaberite EAS (Exchange ActiveSync) nalog za koji želite da postavite automatski

odgovor.

4

Tapnite na

Odsutan iz kancelarije.

5

Tapnite na klizač da biste omogućili funkciju.

6

Ako je potrebno, označite polje za potvrdu

Postavite vremenski opseg i podesite

vremenski period za automatski odgovor.

7

Unesite poruku odgovora u polje za sadržaj tekstualne poruke.

8

Tapnite na

OK da biste potvrdili.

94

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..