Sony Xperia Z3 Plus - Lënda

background image

Lënda

Hapat e parë...................................................................................7

Rreth këtij Udhëzuesi përdorimi........................................................... 7
Pamja e përgjithshme..........................................................................8
Montimi...............................................................................................9
Mbrojtja e ekranit...............................................................................10
Nisja e pajisjes tuaj për herë të parë.................................................. 10
Pse më duhet një llogari e Google™?................................................11

Pajisja e sigurisë...........................................................................12

Sigurimi se pajisja juaj është e mbrojtur............................................. 12
Kyçja e ekranit...................................................................................12
Shkyçja automatike e pajisjes............................................................14
Mbrojtja e kartës SIM........................................................................ 18
Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj...................................... 19
Gjetja e një pajisjeje të humbur ......................................................... 19

Mësimi i funksioneve themelore...................................................21

Përdorimi i ekranit me prekje............................................................. 21
Kyçja dhe shkyçja e ekranit............................................................... 23
Ekrani bazë....................................................................................... 23
Navigimi në aplikacione..................................................................... 25
Ekrani i aplikacioneve........................................................................ 27
Aplikacionet e vogla.......................................................................... 28
Widget-et..........................................................................................29
Shkurtoret dhe dosjet........................................................................30
Sfondi dhe temat...............................................................................31
Bërja e një foto të ekranit...................................................................31
Duke regjistruar ekranin tuaj.............................................................. 31
Njoftimet........................................................................................... 32
Ikonat në shiritin e gjendjes............................................................... 35
Pamja e përgjithshme e aplikacioneve............................................... 37

Bateria dhe mirëmbajtja............................................................... 39

Ngarkimi i pajisjes tuaj....................................................................... 39
Bateria dhe menaxhimi i energjisë..................................................... 40
Përditësimi i pajisjes tuaj....................................................................42
Mirëmbajtja me anë të një kompjuteri................................................ 43
Hapësira ruajtëse dhe kujtesa........................................................... 44
Bërja e kopjeve rezervë dhe rikthimi i përmbajtjes..............................46

Shkarkimi i aplikacioneve.............................................................49

Shkarkimi i aplikacioneve nga Google Play™.....................................49
Shkarkimi i aplikacioneve nga burime të tjera.....................................49

2

background image

Interneti dhe rrjetet.......................................................................50

Shfletimi i uebit..................................................................................50
Cilësimet e internetit dhe MMS-ve ....................................................50
Wi-Fi................................................................................................. 51
Bashkëndarja e lidhjes së të dhënave celulare................................... 53
Kontrollimi i përdorimit të të dhënave.................................................55
Përzgjedhja e rrjeteve celulare........................................................... 56
Rrjetet virtuale private (VPN-të).......................................................... 57

Sinkronizimi i të dhënave në pajisjen tuaj.................................... 58

Sinkronizimi me llogaritë në linjë........................................................ 58
Sinkronizimi me Microsoft® Exchange ActiveSync®......................... 58

Cilësimet themelore......................................................................60

Qasja te cilësimet.............................................................................. 60
Cilësimet e volumit............................................................................ 60
Regjimi Mos shqetëso.......................................................................61
Cilësimet e ekranit.............................................................................62
Cilësimet e aplikacionit...................................................................... 64
Ricilësimi i aplikacioneve................................................................... 65
Ruajtësi i ekranit................................................................................ 66
Cilësimet e gjuhës............................................................................. 66
Data dhe ora..................................................................................... 67
X-Reality™ for mobile........................................................................67
Regjimi super i gjallë..........................................................................67
Përmirësimi i daljes së zërit................................................................68
Izolimi i zhurmave.............................................................................. 68
Llogaritë e përdoruesve të shumëfishtë............................................. 69

Shtypja e tekstit............................................................................72

Tastiera në ekran...............................................................................72
Tastiera telefonike virtuale..................................................................73
Futja e tekstit duke përdorur futjen me zë..........................................74
Modifikimi i tekstit..............................................................................74
Personalizimi i tastierës në ekran....................................................... 75

Telefonimi..................................................................................... 77

Bërja e telefonatave...........................................................................77
Marrja e telefonatave......................................................................... 78
Trajtimi inteligjent i telefonatave..........................................................80
Telefonatat në vazhdim......................................................................80
Përdorimi i regjistrit të telefonatave.................................................... 81
Transferimi i telefonatave................................................................... 81
Kufizimi i telefonatave........................................................................ 82
Telefonatat e shumëfishta..................................................................82
Konferencat...................................................................................... 83

3

background image

Posta zanore.....................................................................................84
Telefonatat e urgjencës......................................................................84

Kontaktet......................................................................................85

Kërkimi dhe shikimi i kontakteve........................................................85
Shtimi dhe modifikimi i kontakteve.....................................................86
Transferimi i kontakteve..................................................................... 87
Shtimi i informacioneve të kontaktit mjekësor dhe urgjencës............. 88
Të preferuarat....................................................................................89
Dërgimi i informacionit të kontaktit.....................................................89
Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet...................90
Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet................................................90

Mesazhimi dhe biseda................................................................. 91

Leximi dhe dërgimi i mesazheve........................................................91
Organizimi i mesazheve tuaja............................................................ 92
Telefonimi nga Mesazhimi..................................................................93
Cilësimet e mesazhimit......................................................................93
Mesazhimi i çastit dhe biseda me video.............................................93

Posta elektronike..........................................................................94

Konfigurimi i postës elektronike......................................................... 94
Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike..................... 94
Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike........................... 96
Cilësimet e llogarisë të postës elektronike..........................................96
Gmail™.............................................................................................97

Muzika dhe radioja FM.................................................................98

Transferimi i muzikës në pajisjen tuaj................................................. 98
Dëgjimi i muzikës.............................................................................. 98
Menyja e Muzikës............................................................................100
Listat e dëgjimit............................................................................... 101
Bashkëndarja e muzikës................................................................. 101
Përmirësimi i tingullit........................................................................102
Njohja e muzikës me TrackID™.......................................................102
Dëgjimi i radios................................................................................103
Kanalet e preferuara të radios..........................................................104
Cilësimet e zërit të radios................................................................ 105

Kamera....................................................................................... 106

Nxjerrja e fotografive dhe regjistrimi i videove...................................106
Cilësimet e përgjithshme të kamerës............................................... 107
Cilësimet e fotokamerës.................................................................. 113
Cilësimet e videokamerës................................................................116

Fotot dhe videot tek Albumi....................................................... 118

Shikimi i fotografive dhe videove......................................................118
Bashkëndarja dhe menaxhimi i fotografive dhe videove................... 119

4

background image

Modifikimi i fotove me aplikacionin Përpunuesi i fotove.................... 120
Modifikimi i videove me aplikacionin Redaktori i videos....................121
Fshehja e fotove dhe videove.......................................................... 122
Menyja e ekranit bazë të Albumit.....................................................122
Shikimi i fotografive tuaja në një hartë..............................................123

Videot......................................................................................... 125

Aplikacioni Videot............................................................................125
Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj.......................... 126
Menaxhimi i përmbajtjes së videos.................................................. 126
Krijuesi i filmave...............................................................................127

Lidhshmëria................................................................................128

Pasqyrimi i ekranit të pajisjes tuaj në një televizor me anë të një
kablloje............................................................................................128
Pasqyrimi pa tel i ekranit të pajisjes tuaj në një televizor................... 128
Bashkëndarja e përmbajtjes me pajisjet DLNA Certified™............... 129
Lidhja e pajisjes tuaj me pajisjet shtesë me USB..............................131
Lidhja e pajisjes suaj me një kontrollues pa tel DUALSHOCK™ 4.... 132
NFC................................................................................................ 132
Teknologjia pa tel Bluetooth®..........................................................134

Tiparet dhe aplikacionet inteligjente që kursejnë kohën tuaj..... 137

Pamja e përgjithshme e Smart Connect.......................................... 137
Menaxhimi i pajisjeve shtesë............................................................138
Kërkimi i Google dhe Tani................................................................138
Përdorimi i aplikacionit Paketa e lajmeve......................................... 139
Përdorimi i pajisjes tuaj si një portofol.............................................. 139

Udhëtimi dhe hartat....................................................................140

Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes......................................... 140
Google Maps™ dhe navigimi.......................................................... 140
Përdorimi i trafikut të të dhënave kur udhëtoni.................................140
Përdorimi i pajisjes tuaj me një sistem infoargëtues të makinës........141
Regjimi në aeroplan.........................................................................141

Ora dhe kalendari.......................................................................143

Kalendari.........................................................................................143
Ora................................................................................................. 144

Qasshmëria................................................................................ 147

Gjesti i zmadhimit............................................................................147
Madhësia e fontit.............................................................................147
Madhësia e ekranit.......................................................................... 147
Korrigjimi i ngjyrave......................................................................... 147
TalkBack......................................................................................... 148
Audioja mono..................................................................................148
Regjimi i pajisjes shtesë tekstofonike (TTY)...................................... 148

5

background image

Qasja e çelësit.................................................................................148

Mbështetja dhe informacionet ligjore.........................................150

Aplikacioni i mbështetjes................................................................. 150
Këshillat e Xperia™......................................................................... 150
Ndihma në meny dhe aplikacione....................................................150
Ekzekutimi i testeve diagnostikuese në pajisjen tuaj.........................150
Rinisja, rivendosja dhe riparimi.........................................................151
Na ndihmoni të përmirësojmë softuerin tonë....................................152
Garancia, norma SAR dhe udhëzimet për përdorimin...................... 153
Riciklimi i pajisjes tuaj...................................................................... 153
Informacioni ligjor............................................................................ 153

6