Sony Xperia Z3 Plus - Data dhe ora

background image

Data dhe ora

Mund të ndryshoni datën dhe orën në pajisjen tuaj.

Për të cilësuar datën manualisht

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Data dhe ora.

3

Çaktivizoni funksionin

Data dhe ora automatike duke trokitur lehtë te rrëshqitësi.

4

Trokitni lehtë

Vendos datën.

5

Goditni lehtë majtas ose djathtas ose përdorni shigjetat për të cilësuar datën e

dëshiruar.

6

Trokitni lehtë

OK.

Për të cilësuar orën manualisht

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Data dhe ora.

3

Çshenjoni kutinë e zgjedhjes për

Data dhe ora automatike nëse është e shenjuar.

4

Trokitni lehtë mbi

Vendos orën.

5

Përzgjidhni vlerat përkatëse për orën dhe minutat.

6

Trokitni lehtë mbi

OK.

Për të cilësuar zonën orare

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Data dhe ora.

3

Çaktivizoni funksionin

Zona kohore automatike duke trokitur lehtë te rrëshqitësi.

4

Trokitni lehtë

Zgjidh zonën orare.

5

Përzgjidhni një opsion.