Sony Xperia Z3 Plus - Prístup k nastaveniam

background image

Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka

Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení.

Otvorenie ponuky nastavení zariadenia z obrazovky aplikácií

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte položku

Nastavenia a ťuknite na ňu.

Zobrazenie informácií o zariadení

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Informácie o telefóne.

Aktivácia obrazovky pomocou režimu Prebudiť ťuknutím

1

Overte, že je režim Prebudiť ťuknutím zapnutý. Ak ho chcete zapnúť, ťuknite na

položky

Nastavenia > Displej a jazdec vedľa položky Prebudenie zariadenia

ťuknutím posuňte doprava.

2

Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie panela rýchlych nastavení

Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol.

Zapnutie baterky

1

Dvomi prstami potiahnite stavový riadok nadol.

2

Ťuknite na ikonu .

Výber nastavení, ktoré sa majú zobrazovať na paneli rýchlych nastavení

1

Stavový riadok posuňte úplne nadol a ťuknite na položku

Upraviť.

2

Na paneli v hornej časti obrazovky sa dotknite ikony rýchleho nastavenia, ktoré

chcete pridať, a podržte ju. Potom ju potiahnite do dolnej časti obrazovky.

Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

1

Stavový riadok posuňte úplne nadol a ťuknite na položku

Upraviť.

2

Dotknite sa ikony, podržte ju a presuňte na požadovanú pozíciu.