Sony Xperia Z3 Plus - Upozornenia

background image

Upozornenia

Upozornenia slúžia na poskytovanie informácií o udalostiach, ako sú správy

a upozornenia kalendára, ako aj prebiehajúce aktivity, napríklad preberanie súborov.

Upozornenia sa zobrazujú na nasledujúcich miestach:

stavový riadok,

panel upozornení,

obrazovka uzamknutia.

Otvorenie alebo zatvorenie panela upozornení

1

Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok nadol alebo naň

jednoducho dvakrát ťuknite.

2

Ak chcete panel upozornení zavrieť, presuňte ho uchopením alebo rýchlym

pohybom prsta nahor.

Keď otvoríte panel upozornení a znova stiahnete stavový riadok nadol, dostanete sa k panelu

rýchlych nastavení.

32

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vykonanie akcie na paneli upozornení

Ťuknite na upozornenie.

Na četové alebo e-mailové správy môžete odpovedať priamo z panela upozornení. Ak chcete

zmeniť nastavenia upozornení, stačí po upozornení potiahnuť prstom doľava alebo doprava a

ťuknúť na ikonu .

Zrušenie upozornenia z panela upozornení

Prstom potiahnite doľava alebo doprava po upozornení.

Nie všetky upozornenia sa dajú odmietnuť.

Rozbalenie upozornenia na paneli upozornení

Ak chcete rozbaliť a pozrieť si ďalšie informácie o upozornení bez toho, aby ste

otvorili príslušnú aplikáciu, stačí na upozornenie ťuknúť.

Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaliť.

Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

Ťuknite na položku

VYMAZAŤ VŠETKO.

Vykonanie akcie pri upozornení z obrazovky uzamknutia

Dvakrát ťuknite na upozornenie.

Zrušenie upozornenia z obrazovky uzamknutia

Prstom potiahnite doľava alebo doprava po upozornení.

Rozbalenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

Posuňte upozornenie smerom nadol.

Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaliť.

Spravovanie upozornení na obrazovke uzamknutia

Zobraziť všetok

obsah upozornení

Na obrazovke uzamknutia sa zobrazia všetky upozornenia. Ak máte toto nastavenie

zapnuté, celý obsah (vrátane obsahu prichádzajúcich e-mailov a četových správ)

bude viditeľný na obrazovke uzamknutia s výnimkou prípadov, kedy príslušné

aplikácie označíte v ponuke

Upozornenia aplikácií stavomSkryť citlivý obsah.

Skryť citlivý obsah

upozornení

Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, ak máte ako zámok obrazovky nastavený

kód PIN, heslo alebo vzor. Po doručení upozornení na citlivý obsah sa na obrazovke

uzamknutia zobrazí správa

Skrytý obsah. Dostanete napríklad upozornenie na

prichádzajúci e-mail alebo čet, ale príslušný obsah sa na obrazovke uzamknutia

nezobrazí.

Nezobrazovať

upozornenia

Na obrazovke uzamknutia sa nebudú zobrazovať žiadne upozornenia.

Výber upozornení, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Upozornenia.

3

Ťuknite na ikonu a potom na položku

Na uzamknutej obrazovke.

4

Vyberte niektorú možnosť.

Upozornenia môžete ponechať na obrazovke uzamknutia dovtedy, kým ich potiahnutím

prstom neodstránite. Túto funkciu zapnete ťuknutím na jazdec

Nechať upozornenia na obr.

uzamkn..

33

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nastavenie úrovne upozorňovania pre aplikáciu

Blokovať všetko

Z vybraných aplikácií nikdy nebudete dostávať upozornenia.

Zvuky a vibrovanie sú vypnuté Budete dostávať upozornenia, ale bez zvuku, vibrovania alebo náhľadu.

Zobraziť iba prioritné

oznámenia

Z tejto aplikácie dostanete zvukové upozornenia aj vtedy, keď je stav

Nerušiť nastavený na hodnotu Iba prioritné.

Nastavenie úrovne upozorňovania pre aplikáciu

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Upozornenia.

3

Vyberte požadovanú aplikáciu.

4

Ťuknutím na jazdce podľa potreby upravte nastavenia upozornení.

Indikátor upozornenia

Indikátor upozornenia informuje o stave batérie a niektorých iných udalostiach. Blikajúce

biele svetlo napríklad znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Indikátor

upozornenia je predvolene zapnutý, dá sa však manuálne vypnúť.

Keď je indikátor upozornenia vypnutý, rozsvieti sa len v prípade upozornenia na stav batérie,

napríklad ak úroveň nabitia batérie klesne pod 15 percent.

Zapnutie alebo vypnutie indikátora upozornení

1

Na ploche ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Upozornenia > .

3

Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec vedľa položky

Svetelné

upozornenie.