Sony Xperia Z3 Plus - Obrazovka aplikácií

background image

Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z plochy, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení

nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste prevzali.

Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

Zapnutie alebo vypnutie odporúčaných zoznamov aplikácií

Pri prvom otvorení obrazovky aplikácie máte možnosť zapnúť alebo vypnúť odporúčané

zoznamy aplikácií. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť aj neskôr podľa týchto

pokynov:

1

Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.

Potom ťuknite na ikonu .

2

Ťuknite na jazdec

Odporúčané aplikácie.

Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií

Keď je obrazovka aplikácií otvorená, dotykom rýchlym pohybom doľava alebo

doprava vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu.

Vyhľadanie aplikácie na obrazovke aplikácií

1

Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku

Hľadať aplikácie alebo

jednoducho potiahnite prstom nadol na obrazovke aplikácií alebo na ploche.

2

Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať.

Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

1

Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku

Zoradenie aplikácií a potom vyberte možnosť.

Pridanie skratky k aplikácii na plochu

1

Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte ju, kým zriadenie

nezavibruje. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha.

2

Ikonu uchopte, presuňte na požadované miesto na ploche a pustite.

27

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Presúvanie aplikácií na obrazovke aplikácií

1

Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na ikonu .

2

Skontrolujte, či je vybratá položka

Vlastné poradie v časti Zoradenie aplikácií.

3

Dotknite sa aplikácie a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte

na nové miesto.

Vypnutie alebo odinštalovanie aplikácie z obrazovky aplikácií

Po vypnutí predinštalovanej aplikácie sa odstránia všetky údaje, ale aplikácia sa dá znova

zapnúť cez

Nastavenia > Aplikácie. Kompletne odinštalovať sa dajú iba prevzaté aplikácie.

1

Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke aplikácií a podržte ju, kým zariadenie

nezavibruje. Všetky aplikácie, ktoré sa môžu vypnúť alebo odinštalovať, sa označia

symbolom .

2

Ak bola aplikácia v zariadení predinštalovaná, ťuknite na ňu a potom na položku

VYPNÚŤ. Ak ste si aplikáciu do zariadenia prevzali a chcete ju odinštalovať,

ťuknite na

OK.