Sony Xperia Z3 Plus - Blokovanie hovorov

background image

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich

hovorov. V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služieb získali kód PIN2, môžete

blokovať odchádzajúce hovory aj pomocou zoznamu čísel pevného vytáčania (FDN). Ak

je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžete presmerovať všetky

prichádzajúce hovory od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky. Ak chcete

zablokovať nejaké číslo, môžete prejsť do služby Google Play™ a prevziať aplikácie,

ktoré túto funkciu podporujú.

Funkciu FDN nepodporujú všetci mobilní operátori. Overte si u svojho mobilného operátora, či

vaša karta SIM alebo sieťová služba túto funkciu podporuje.

81

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Hovor a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na položku

Blokovanie hovorov a potom vyberte možnosť.

4

Zadajte heslo a ťuknite na položku

Zapnúť.

Ak blokovanie hovorov nastavujete prvýkrát, je potrebné zadať aktivačné heslo. Toto heslo

bude potrebné vždy, keď budete chcieť upraviť nastavenia blokovania hovorov.

Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Hovor > Čísla pevného vytáčania a ťuknite na

ne.

3

Ťuknite na položku

Aktivovať pevné vytáčanie alebo Deaktivovať pevné

vytáčanie.

4

Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku

OK.

Prístup k zoznamu prijatých príjemcov hovorov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Hovor > Čísla pevného vytáčania > Čísla

pevného vytáčania a ťuknite na ne.

Zmena kódu PIN2 karty SIM

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Hovor a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na položky

Čísla pevného vytáčania > Zmena kódu PIN2.

4

Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku

OK.

5

Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku

OK.

6

Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na položku

OK.

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej

schránky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.

3

Vyberte kontakt, pre ktorý chcete presmerovať prichádzajúce hovory automaticky

do hlasovej schránky.

4

Ťuknite na položky > .

5

Začiarknite políčko vedľa položky

Všetky hovory do hlas. schr..

6

Ťuknite na položku

ULOŽIŤ.