Sony Xperia Z3 Plus - Obsah

background image

Obsah

Začíname........................................................................................7

O tejto používateľskej príručke.............................................................7
Prehľad............................................................................................... 8
Zostavenie.......................................................................................... 9
Ochrana obrazovky........................................................................... 10
Prvé spustenie zariadenia..................................................................10
Prečo potrebujem účet Google™?.................................................... 11

Zabezpečenie zariadenia............................................................. 12

Zabezpečenie ochrany zariadenia..................................................... 12
Zámok obrazovky..............................................................................12
Automatické odomknutie zariadenia..................................................14
Ochrana karty SIM............................................................................ 18
Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia........................................19
Vyhľadanie strateného zariadenia ..................................................... 19

Základné informácie.....................................................................21

Použitie dotykovej obrazovky............................................................ 21
Zamknutie a odomknutie obrazovky..................................................23
Plocha...............................................................................................23
Navigácia v aplikáciách..................................................................... 25
Obrazovka aplikácií........................................................................... 27
Malé aplikácie................................................................................... 28
Widgety............................................................................................ 29
Skratky a priečinky............................................................................ 30
Pozadie a motívy...............................................................................30
Snímanie fotografie obrazovky...........................................................31
Nahrávanie obrazovky....................................................................... 31
Upozornenia..................................................................................... 32
Ikony v stavovom riadku....................................................................34
Prehľad aplikácií................................................................................ 36

Batéria a údržba........................................................................... 39

Nabíjanie zariadenia.......................................................................... 39
Batéria a správa spotreby..................................................................40
Aktualizácia zariadenia...................................................................... 42
Údržba pomocou počítača................................................................43
Ukladací priestor a pamäť................................................................. 44
Zálohovanie a obnovenie obsahu...................................................... 45

Preberanie aplikácií...................................................................... 49

Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....................................49
Preberanie aplikácií z iných zdrojov....................................................49

2

background image

Internet a siete..............................................................................50

Prehľadávanie webu..........................................................................50
Nastavenia internetu a správ MMS ................................................... 50
Wi-Fi................................................................................................. 51
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia...........................................53
Regulácia spotreby dát..................................................................... 55
Výber mobilných sietí.........................................................................56
Virtuálne súkromné siete (siete VPN)................................................. 56

Synchronizácia údajov v zariadení............................................... 58

Synchronizácia s online účtami..........................................................58
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.........58

Základné nastavenia.................................................................... 60

Prístup k nastaveniam....................................................................... 60
Nastavenia hlasitosti..........................................................................60
Režim Nevyrušovať........................................................................... 61
Nastavenie obrazovky....................................................................... 62
Nastavenia aplikácie..........................................................................64
Obnovenie aplikácií........................................................................... 65
Šetrič obrazovky............................................................................... 66
Jazykové nastavenia......................................................................... 66
Dátum a čas..................................................................................... 67
X-Reality™ for mobile........................................................................67
Režim Super-vivid............................................................................. 67
Vylepšenie zvukového výstupu.......................................................... 68
Potláčanie šumu............................................................................... 68
Účty viacerých používateľov.............................................................. 69

Písanie textu.................................................................................72

Klávesnica na obrazovke...................................................................72
Klávesnica telefónu........................................................................... 73
Zadanie textu pomocou hlasového vstupu........................................ 74
Úprava textu..................................................................................... 74
Prispôsobenie klávesnice na obrazovke............................................ 75

Telefonovanie............................................................................... 77

Telefonovanie.................................................................................... 77
Prichádzajúce hovory........................................................................ 78
Inteligentné telefonovanie.................................................................. 80
Prebiehajúce hovory..........................................................................80
Používanie denníka hovorov.............................................................. 80
Presmerovanie hovorov.....................................................................81
Blokovanie hovorov...........................................................................81
Viac hovorov naraz............................................................................82
Konferenčné hovory.......................................................................... 83

3

background image

Hlasová schránka..............................................................................83
Tiesňové hovory................................................................................84

Kontakty....................................................................................... 85

Hľadanie a zobrazenie kontaktov.......................................................85
Pridanie a úprava kontaktov.............................................................. 86
Prenos kontaktov.............................................................................. 87
Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre
prípad núdze.....................................................................................88
Obľúbené položky............................................................................. 89
Odosielanie údajov kontaktu............................................................. 89
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty............... 89
Zálohovanie kontaktov...................................................................... 90

Správy a konverzácia chat........................................................... 91

Čítanie a odosielanie správ................................................................91
Usporiadanie správ........................................................................... 92
Volanie z aplikácie Správy..................................................................93
Nastavenie správ...............................................................................93
Okamžité správy a videočet.............................................................. 93

E-mail........................................................................................... 94

Nastavenie e-mailu............................................................................94
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ........................................94
Usporiadanie e-mailových správ........................................................95
Nastavenie e-mailového účtu............................................................ 96
Gmail™.............................................................................................97

Hudba a rádio FM........................................................................ 98

Prenos hudby do zariadenia.............................................................. 98
Počúvanie hudby.............................................................................. 98
Ponuka aplikácie Hudba..................................................................100
Zoznamy skladieb........................................................................... 101
Zdieľanie hudby...............................................................................101
Vylepšenie zvuku.............................................................................102
Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™.......................... 102
Počúvanie rádia.............................................................................. 103
Obľúbené rozhlasové stanice.......................................................... 104
Nastavenie zvuku rádia................................................................... 105

Fotoaparát..................................................................................106

Fotografovanie a nahrávanie videí....................................................106
Všeobecné nastavenia fotoaparátu..................................................107
Nastavenia fotoaparátu................................................................... 113
Nastavenia videokamery................................................................. 116

Fotografie a videá v albume.......................................................118

Prezeranie fotografií a videí..............................................................118

4

background image

Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí....................................... 119
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor............................120
Úprava videí pomocou aplikácie Video editor.................................. 121
Skrytie fotografií a videí....................................................................121
Ponuka na ploche aplikácie Album..................................................122
Zobrazovanie fotografií na mape..................................................... 123

Videá.......................................................................................... 125

Aplikácia Video................................................................................125
Prenos videí do zariadenia...............................................................126
Správa videí.................................................................................... 126
Movie Creator................................................................................. 127

Možnosti pripojenia....................................................................128

Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového
pripojenia........................................................................................ 128
Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore................. 128
Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™........................ 129
Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB....................................... 131
Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču DUALSHOCK™ 4. 132
NFC................................................................................................ 132
Bezdrôtová technológia Bluetooth®................................................134

Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas..............................137

Aplikácia Smart Connect.................................................................137
Správa príslušenstva....................................................................... 138
Vyhľadávanie Google a Google Now............................................... 138
Používanie aplikácie News Suite......................................................139
Používanie zariadenia ako peňaženky..............................................139

Cestovanie a mapy.....................................................................140

Používanie služieb určovania polohy................................................140
Google Maps™ a navigácia............................................................ 140
Využitie dát pri cestovaní................................................................. 140
Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle...............141
Režim V lietadle...............................................................................141

Hodiny a Kalendár......................................................................143

Kalendár......................................................................................... 143
Hodiny............................................................................................ 144

Zjednodušenie ovládania........................................................... 147

Gesto priblíženia..............................................................................147
Veľkosť písma................................................................................. 147
Veľkosť displeja............................................................................... 147
Korekcia farieb................................................................................ 147
TalkBack......................................................................................... 148
Monofónny zvuk..............................................................................148

5

background image

Režim TTY (Teletypewriter).............................................................. 148
Prístup pomocou prepínačov.......................................................... 148

Podpora a právne informácie.....................................................150

Aplikácia Podpora........................................................................... 150
Xperia™ tipy................................................................................... 150
Pomoc v ponukách a aplikáciách.................................................... 150
Spustenie diagnostických testov v zariadení....................................150
Reštartovanie, obnovenie a oprava..................................................151
Pomôžte nám vylepšiť náš softvér................................................... 152
Záruka, SAR a pokyny na používanie.............................................. 152
Recyklácia zariadenia...................................................................... 153
Právne informácie........................................................................... 153

6