Sony Xperia Z3 Plus - Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

background image

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

Mobilné dátové pripojenie môžete zdieľať s ďalšími zariadeniami viacerými spôsobmi:

Zdieľanie internetu cez USB – pomocou kábla USB môžete mobilné dátové pripojenie

zdieľať s jedným počítačom.

Zdieľanie internetu cez Bluetooth® – cez Bluetooth® môžete mobilné dátové pripojenie

zdieľať až so štyrmi ďalšími zariadeniami.

Prenosný prístupový bod – cez Wi-Fi môžete mobilné dátové pripojenie zdieľať naraz až

s 10 ďalšími zariadeniami vrátane tých, ktoré podporujú technológiu WPS.

Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

1

Zariadenie pripojte k počítaču káblom USB dodaným so zariadením.

2

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

3

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup.

bod.

4

Ťuknite na jazdec

Zdieľanie internetu cez USB a ak sa zobrazí výzva, ťuknite na

tlačidlo

OK. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .

5

Ak chcete zdieľanie svojho dátového pripojenia ukončiť, ťuknite na jazdec

Zdieľanie internetu cez USB alebo odpojte kábel USB.

Cez kábel USB nemôžete naraz zdieľať dátové pripojenie zariadenia aj kartu SD.

53

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia s iným zariadením s funkciou Bluetooth®

1

Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované s tým druhým zariadením Bluetooth®

a či je vo vašom zariadení zapnutý prenos mobilných dát.

2

Zariadenie: V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

3

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup.

bod. Potom funkciu zapnite ťuknutím na jazdec Zdieľanie internetu cez Bluetooth.

4

Zariadenie s funkciou Bluetooth®: Zariadenie nastavte tak, aby sa k sieti pripájalo

cez Bluetooth®. Ak ide o počítač, pri nastavení postupujte podľa príslušných

pokynov. Ak je v zariadení systém Android™, prejdite na

Nastavenia > Bluetooth

>

Párované zariadenia, ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia,

s ktorým je zariadenie spárované, a začiarknite políčko

Prístup na Internet.

5

Zariadenie: Počkajte, kým sa v stavovom riadku nezobrazí ikona . Jej

zobrazenie znamená, že nastavenie je dokončené.

6

Ak chcete funkciu vypnúť, znova ťuknite na jazdec

Zdieľanie internetu cez

Bluetooth.

Vždy, keď vypnete zariadenie alebo funkciu Bluetooth®, vypne sa aj funkcia

Zdieľanie internetu

cez Bluetooth.

Používanie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup.

bod.

3

Ťuknite na položku

Nastavenia prenosného prístupového bodu > Konfigurovať

prístupový bod.

4

Zadajte informácie v časti

Názov siete (SSID).

5

Ťuknite na pole

Zabezpečenie a vyberte typ zabezpečenia. V prípade potreby

zadajte heslo.

6

Ťuknite na položku

ULOŽIŤ.

7

Ťuknite na tlačidlo a potom ťuknutím na jazdec

Prenosný prístupový bod

funkciu zapnite.

8

Ak sa zobrazí výzva, akciu potvrďte ťuknutím na tlačidlo

OK. Keď bude prenosný

prístupový bod Wi-Fi aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .

Povolenie pre zariadenie s podporou WPS používať vaše mobilné dátové pripojenie

1

Skontrolujte, či vaše zariadenie funguje ako prenosný prístupový bod.

2

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

3

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup.

bod > Nastavenia prenosného prístupového bodu.

4

V časti

Konfigurovať prístupový bod skontrolujte, či je váš prenosný prístupový

bod chránený heslom.

5

Zapnite možnosť

Rozpoznateľný, ak bola vypnutá.

6

Ťuknite na položku

Tlačidlo WPS a postupujte podľa príslušných pokynov.

Prípadne ťuknite na položku >

Zadať kód WPS PIN a zadajte kód PIN, ktorý sa

zobrazuje v zariadení s podporou WPS.

Premenovanie alebo zabezpečenie mobilného prístupového bodu

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup.

bod.

3

Ťuknite na položku

Nastavenia prenosného prístupového bodu > Konfigurovať

prístupový bod.

4

Zadajte informácie v časti

Názov siete (SSID).

5

Ťuknite na pole

Zabezpečenie a vyberte typ zabezpečenia.

6

V prípade potreby zadajte heslo.

7

Ťuknite na položku

ULOŽIŤ.

54

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.