Sony Xperia Z3 Plus - Vylepšenie zvuku

background image

Vylepšenie zvuku

Zlepšenie kvality zvuku pomocou ekvalizéra

1

Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na

Nastavenia > Nastavenia zvuku >

Zvukové efekty > Ekvalizér.

2

Ak chcete zvuk prispôsobiť manuálne, posuňte tlačidlá frekvenčného pásma nahor

alebo nadol. Ak chcete zvoliť predvolené nastavenie, ťuknite na ikonu

, vyberte

nastavenie a voľbu potvrďte ťuknutím na

OK.

Zapnutie funkcie priestorového zvuku

1

Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položky

Nastavenia > Nastavenia

zvuku > Zvukové efekty > Priestorový zvuk (VPT).

2

Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava vyberte nastavenie a výber

potvrďte ťuknutím na

OK.