Sony Xperia Z3 Plus - Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí

background image

Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí

Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi spôsobmi

spravovať. Fotografie napríklad môžete spracúvať v dávkach, odstraňovať ich, prípadne

ich prepájať s kontaktmi. Ak máte v zariadení väčšie množstvo fotografií a chcete predísť

náhlej strate dát, fotografie si pravidelne presúvajte do počítača alebo externého

ukladacieho zariadenia. Zároveň si ušetríte miesto v zariadení. Pozrite si časť

Spravovanie súborov pomocou počítača

na strane 44.

Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani

prenášať. Ak je súbor príliš veľký, nemusia sa dať odoslať ani niektoré položky.

Zdieľanie fotografie alebo videa

1

V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite

na naň.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .

3

Ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a podľa pokynov

fotografiu odošlite.

Použitie fotografie ako obrázka pre kontakt

1

Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku otvorte panel s nástrojmi a

potom ťuknite na ikonu >

Použiť ako > Fotografia kontaktu.

2

Vyberte kontakt a fotografiu podľa potreby upravte.

3

Ťuknite na položku

ULOŽIŤ.

Použitie fotografie ako tapety

1

Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku otvorte panel s nástrojmi a

potom ťuknite na ikonu >

Použiť ako > Tapeta.

2

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

119

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Otočenie fotografie

1

Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a

potom ťuknite na ikonu .

2

Ťuknite na položku

Otočiť a vyberte niektorú možnosť. Fotografia sa uloží s novou

orientáciou.

Odstránenie fotografie alebo videa

1

Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a

potom ťuknite na ikonu .

2

Ťuknite na položku

ODSTRÁNIŤ.

Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

1

Pri zobrazovaní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album sa dotknite položky

a podržte ju, kým sa neoznačí.

2

Ťuknutím vyberte ďalšie položky, s ktorými chcete pracovať. Ak chcete vybrať

všetky položky, ťuknite na ikonu a potom na položku

Vybrať všetko.

3

S vybratými položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi.