Sony Xperia Z3 Plus - Informacje prawne

background image

Informacje prawne

Sony E6553

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications Inc. lub lokalną firmę

z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile

Communications Inc. może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów

typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany te będą

uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie

muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.
Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można

znaleźć na stronie

www.sonymobile.com/us/legal/.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne

podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub takich usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego

podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji

uzyskiwanych w witrynach internetowych innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać

się z warunkami korzystania z takich witryn internetowych i obowiązującymi zasadami dotyczącymi prywatności.

Firma Sony nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych

podmiotów ani oferowanych przez nich usług.
To urządzenie mobilne umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na

przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami

innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie

autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na urządzenie mobilne lub przekazywaną

z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek zawartości dodatkowej

użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie odpowiednie dla zamierzonego

sposobu użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy

zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiejkolwiek

odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne

podmioty.
Więcej informacji można znaleźć na stronie

www.sonymobile.com.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie

i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zabronione.
Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych

Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich.

Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej

przy użyciu technologii WMDRM. Jeśli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele

mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania

lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną.

Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość

chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu

uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeśli użytkownik odrzuci uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu

do zawartości, która tego wymaga.
Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG4 i AVC do użytku

osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem

wizualnym MPEG4 („wideo MPEG4”) lub standardem AVC („wideo AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo

MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź

uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG4 i/lub

wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe

informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także

licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej:

www.mpegla.com.

Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 ma licencję instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson.
FIRMA SONY MOBILE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ, USUNIĘCIE ANI

ZASTĄPIENIE DANYCH OSOBISTYCH LUB PLIKÓW ZAPISANYCH W URZĄDZENIU (W TYM TAKŻE, ALE NIE

TYLKO KONTAKTÓW, UTWORÓW MUZYCZNYCH I ZDJĘĆ) WYNIKAJĄCE Z AKTUALIZACJI URZĄDZENIA

DOWOLNĄ Z METOD OPISANYCH W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI LUB DOKUMENTACJI. CAŁOŚĆ

ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SONY MOBILE LUB JEJ DOSTAWCÓW PRZED ODBIORCĄ Z TYTUŁU

WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PRZYCZYN DZIAŁANIA (CZY TO POWSTAŁYCH NA SKUTEK WYKONYWANIA

156

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM RAZIE NIE

PRZEKROCZY KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ PRZEZ ODBIORCĘ ZA URZĄDZENIE.
© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

157

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.