Sony Xperia Z3 Plus - Заднина и теми

background image

Заднина и теми

Може да го адаптирате почетниот екран според сопствениот стил користејќи заднини и теми.

30

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Промена на заднината на почетниот екран

1

Допрете и задржете каде било на празната област на вашиот Почетен екран додека
уредот не почне да вибрира.

2

Допрете Заднини и одберете опција.

Може и да ја промените заднината на екранот при заклучување или да ја поставите
истата слика и за почетниот и за екранот при заклучување. Следете ги погорните чекори
и потоа допрете на Албум. Допрете на посакуваната слика и одберете опција.

Поставување тема

1

Допрете и држете на празната област на својот Почетен екран додека уредот не почне
да вибрира.

2

Допрете Теми.

3

Одберете опција:

За да користите од постојните теми, одберете ја темата, а потоа допрете ПРИМЕНИ
ЈА ТЕМАТА
.

За да преземете нова тема, допрете ПРЕЗЕМИ ПОВЕЌЕ ТЕМИ.

Кога ќе ја промените темата, ќе се промени и заднината во некои апликации.