Sony Xperia Z3 Plus - Содржина

background image

Содржина

За почеток.................................................................................... 7

Информации за упатството за корисникот.............................................................7
Преглед..................................................................................................................... 7
Составување.............................................................................................................8
Заштита за екран......................................................................................................9
Прво вклучување на уредот.................................................................................... 9
Зошто ми треба сметка на Google™?...................................................................10

Безбедност на уредот.............................................................. 12

Заштита на уредот................................................................................................. 12
Заклучување на екранот........................................................................................12
Автоматско отклучување на уредот......................................................................14
Заштита на SIM-картичката...................................................................................18
Наоѓање на идентификацискиот број на уредот..................................................19
Наоѓање на изгубениот уред ................................................................................19

Учење на основните работи................................................... 21

Користење на екранот на допир........................................................................... 21
Заклучување и отклучување на екранот.............................................................. 23
Почетен екран........................................................................................................ 23
Навигација на апликации.......................................................................................25
Екран со апликации................................................................................................27
Мали апликации..................................................................................................... 28
Елементи.................................................................................................................29
Кратенки и папки.................................................................................................... 30
Заднина и теми.......................................................................................................30
Снимање на екран..................................................................................................31
Снимање на екранот..............................................................................................31
Известувања...........................................................................................................32
Икони во лентата за статус................................................................................... 34
Преглед на апликациите........................................................................................36

Батерија и одржување.............................................................38

Полнење на уредот................................................................................................ 38
Управување со батеријата и енергијата...............................................................39
Ажурирање на уредот............................................................................................ 41
Одржување со помош на компјутер......................................................................42
Складирање и меморија........................................................................................ 43
Правење резервна копија и обнова на содржината............................................44

Преземање апликации............................................................. 48

Преземање апликации од Google Play™..............................................................48
Преземање апликации од други извори...............................................................48

2

background image

Интернет и мрежи..................................................................... 49

Пребарување на веб..............................................................................................49
Поставки за интернет и MMS ............................................................................... 49
Wi-Fi.........................................................................................................................50
Споделување на конекцијата со мобилни податоци...........................................52
Контрола на користењето податоци.....................................................................53
Избирање мобилни мрежи.................................................................................... 54
Виртуелни приватни мрежи (VPNs)...................................................................... 55

Синхронизирање податоци во уредот..................................56

Синхронизирање со електронските сметки..........................................................56
Синхронизирање со Microsoft® Exchange ActiveSync®.......................................56

Основни поставки.................................................................... 58

Пристапување до поставки....................................................................................58
Поставки за јачина на звук.................................................................................... 58
Режим Не вознемирувај.........................................................................................59
Поставки на екранот.............................................................................................. 60
Поставки за апликации.......................................................................................... 62
Ресетирање на апликациите................................................................................. 63
Штедење на екранот..............................................................................................64
Поставки за јазик....................................................................................................64
Време и датум........................................................................................................ 65
X-Reality™ for mobile.............................................................................................. 65
Режим Суперживописно........................................................................................ 65
Подобрување на излезниот звук...........................................................................66
Откажување на бучавата.......................................................................................66
Повеќе кориснички сметки.....................................................................................67

Пишување текст........................................................................70

Тастатура на екранот.............................................................................................70
Тастатура на телефонот........................................................................................71
Внесување текст со глас........................................................................................72
Уредување текст.................................................................................................... 72
Персонализирање на тастатурата на екранот.....................................................73

Повикување............................................................................... 75

Повикување............................................................................................................ 75
Примање повици.................................................................................................... 76
Паметно управување со повици........................................................................... 78
Тековни повици.......................................................................................................78
Користење на дневникот на повици......................................................................78
Пренасочување повици......................................................................................... 79
Ограничување на повици.......................................................................................79
Повеќе повици........................................................................................................ 80
Конференциски повици..........................................................................................81

3

background image

Гласовна пошта......................................................................................................81
Итни повици............................................................................................................82

Контакти..................................................................................... 83

Пребарување и прикажување контакти................................................................83
Додавање и уредување контакти..........................................................................83
Пренесување контакти...........................................................................................85
Додавање медицински информации и контакти за итни случаи........................86
Омилени..................................................................................................................86
Испраќање информации за контакт......................................................................87
Избегнување двојни записи во апликацијата Контакти.......................................87
Правење резервна копија на контактите..............................................................87

Пораки и чет.............................................................................. 89

Читање и испраќање пораки................................................................................. 89
Организирање на пораките................................................................................... 90
Повикување од пораките....................................................................................... 91
Поставки за пораки................................................................................................ 91
Инстант пораки и видео чет.................................................................................. 91

Е-пошта.......................................................................................92

Поставување на е-поштата................................................................................... 92
Испраќање и примање пораки по е-пошта...........................................................92
Организирање на пораките на е-пошта................................................................93
Поставки на сметка на е-пошта............................................................................ 94
Gmail™.................................................................................................................... 95

Music и FM радио......................................................................96

Пренесување музика во уредот............................................................................ 96
Слушање музика.................................................................................................... 96
Мени на Music.........................................................................................................98
Листи со песни........................................................................................................98
Споделување музика............................................................................................. 99
Подобрување на звукот......................................................................................... 99
Препознавање музика со TrackID™....................................................................100
Слушање радио....................................................................................................101
Омилени радио канали........................................................................................ 102
Поставки за радиозвукот..................................................................................... 102

Камера...................................................................................... 103

Фотографирање и снимање видеа..................................................................... 103
Општи поставки на камерата.............................................................................. 104
Поставки на фотоапаратот..................................................................................109
Поставки на видео камерата............................................................................... 113

Фотографии и видеа во апликацијата Албум....................115

Прегледување фотографии и видеа...................................................................115
Споделување и управување со фотографиите и видеата................................116

4

background image

Уредување на фотографии со апликацијата Уредувач на фотографии..........117
Уредување на видеа со апликацијата Уредувач на видеа............................... 118
Криење фотографии и видеа.............................................................................. 118
Мени на почетниот екран на албумот.................................................................119
Прегледување на фотографиите на мапа......................................................... 120

Видеа........................................................................................ 122

Апликација Видео.................................................................................................122
Пренесување видео содржина во уредот.......................................................... 123
Управување со видео содржини......................................................................... 123
Movie Creator.........................................................................................................123

Поврзување............................................................................. 125

Прикажување на екранот од уредот на телевизор со помош на кабел...........125
Безжично прикажување на екранот од уредот на ТВ-приемник.......................125
Споделување содржина со уреди со ознаката DLNA Certified™......................126
Поврзување на уредот со USB додатоци...........................................................128
Поврзување на уредот со безжичен контролер DUALSHOCK™ 4...................129
NFC........................................................................................................................129
Bluetooth® безжична технологија........................................................................131

Паметни апликации и функции што ви заштедуваат

време........................................................................................ 134

Преглед на Smart Connect................................................................................... 134
Управување со додатоците................................................................................. 135
Google Search и Now............................................................................................135
Користење на апликацијата News Suite............................................................. 136
Користење на уредот како паричник...................................................................136

Патување и мапи.................................................................... 137

Користење услуги за локација.............................................................................137
Google Maps™ и навигација................................................................................ 137
Користење сообраќај на податоци при патување..............................................137
Користење на вашиот уред со мултимедијален систем во возилото.............. 138
Авионски режим....................................................................................................138

Часовник и календар............................................................. 140

Календар...............................................................................................................140
Часовник............................................................................................................... 141

Пристапност............................................................................ 144

Движење за зголемување....................................................................................144
Големина на фонтот............................................................................................ 144
Големина на екранот........................................................................................... 144
Поправање на бојата........................................................................................... 144
TalkBack.................................................................................................................145
Моноаудио............................................................................................................ 145
TTY (текст телефон) режим.................................................................................145

5

background image

Пристап со прекинувач........................................................................................ 145

Поддршка и правни информации........................................147

Апликација за поддршка...................................................................................... 147
Совети на Xperia™............................................................................................... 147
Помош во менијата и апликациите..................................................................... 147
Извршување дијагностички тестови на вашиот уред........................................ 147
Рестартирање, ресетирање и поправање..........................................................148
Помогнете ни да го подобриме нашиот софтвер.............................................. 149
Гаранција, SAR и упатства за користење...........................................................150
Рециклирање на уредот.......................................................................................150
Правни информации............................................................................................ 150

6