Sony Xperia Z3 Plus - Паметно управување со повици

background image

Паметно управување со повици

Може да управувате со дојдовните повици без допирање на екранот доколку ја вклучите
функцијата за паметно управување со повиците. Што ја активирате, може да управувате со
повиците на следниот начин:

Одговарање: приближете го уредот до увото.

Одбивање: протресете го уредот.

Исклучено ѕвонење: свртете го уредот надолу.

Вклучување или исклучување на паметното управување со повиците

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Повици.

3

Допрете Паметно управ. повици.

4

Допрете го лизгачот под Паметно управ. повици.