Sony Xperia Z3 Plus - Користење на дневникот на повици

background image

Користење на дневникот на повици

Во дневникот на повици може да ги видите пропуштените , примените и бираните повици.

78

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Отворање на дневникот на повици

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете .

Прикажување на пропуштените повици

1

Кога имате пропуштен повик, се појавува на лентата за статус. Повлечете ја лентата за
статус надолу.

2

Допрете Пропуштен повик.

Повикување број од дневникот на повици

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете . Ќе се прикаже дневникот на повици.

3

За да повикате број директно од дневникот на повици, допрете на до бројот. За да
уредите број пред да го повикате, допрете го и задржете го, а потоа допрете Уреди го
бројот пред повикот
.

Додавање број од дневникот на повици во контактите

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете .

3

Допрете го бројот прикажан во дневникот на повици и потоа одберете Креирај нов
контакт
или Додај на контакт.

4

Уредете ги деталите за контакт и потоа допрете ЗАЧУВАЈ.

Прикажување опции за дневникот на повици

Кога дневникот на повици е отворен, допрете .

Може и да пристапите до општите поставки за повиците користејќи го горното упатство.