Sony Xperia Z3 Plus - Внесување текст со глас

background image

Внесување текст со глас

Кога ќе внесете текст, може да ја користите функцијата за гласовно внесување наместо да
пишувате зборови. Само кажувајте ги зборовите што сакате да ги внесете. Гласовното внесување
е експериментална технологија на Google™ и достапна е за одреден број јазици и региони. Пред
да започнете со користење, мора да го вклучите гласовното внесување.

Вклучување гласовно внесување

1

Кога ќе се прикаже тастатурата на екранот, допрете

.

2

Допрете , па допрете Поставки за тастатурата.

3

Допрете го лизгачот Копче за гласовно пиш. на Google™ . Кога ќе се вклучи
функцијата, на тастатурата ќе се појави .

Внесување текст користејќи гласовно внесување

1

Отворете ја тастатурата на екранот и проверете дали е вклучена функцијата за гласовно
внесување.

2

Допрете . Кога ќе се појави , зборувајте за да внесете текст.

3

Кога ќе завршите, повторно допрете . Ќе се појави предложениот текст.

4

Уредете го текстот рачно доколку е потребно.