Sony Xperia Z3 Plus - Поставки за јачина на звук

background image

Поставки за јачина на звук

Можете да ја прилагодувате јачината на тонот на ѕвонење за дојдовните повици и известувањата
како и на репродукцијата на музика и видео.

Приспособување на јачината на звукот при ѕвонење со копчето за јачина на звук

Притиснете го копчето за јачина на звук нагоре или надолу.

Прилагодување на јачината на звукот при репродукција на медиуми со копчето за
јачина на звукот

Кога се репродуцира музика или гледате видео, притиснете го копчето за јачина на звукот
нагоре или надолу, дури и кога екранот е заклучен.

Вклучување режим на вибрирање

Притиснете го копчето за јачина на звукот надолу или нагоре додека не се појави

.

58

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Прилагодување на нивоата за јачина на звукот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Звук.

3

Повлечете ги лизгачите за јачина на звукот до саканата положба.

Притиснете го копчето за јачина на звукот нагоре или надолу и допрете

за одделно да

ги прилагодите нивоата за јачина на звукот на тонот на ѕвонење, медиумската
репродукција или алармот.

Поставување на уредот да вибрира за дојдовни повици

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Звук.

3

Допрете го лизгачот Вибрации и за повици за да ја вклучите функцијата.

Поставување тон на ѕвонење

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Звук > Тон на ѕвон. на телеф..

3

Одберете некоја опција од листата или допрете и одберете музичка датотека зачувана
во уредот.

4

За да потврдите, допрете Готово.

Одбирање звук за известување

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Звук > Звук за известување.

3

Одберете некоја опција од листата или допрете и одберете музичка датотека зачувана
во уредот.

4

За да потврдите, допрете Готово.

Некои апликации имаат сопствени специфични звуци за известување коишто може да ги
одберете од нивните поставки.

Вклучување тонови при допир

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Звук > Други звуци.

3

Допрете ги лизгачите за да ги вклучите или исклучите различните тонови при допир по
желба.