Sony Xperia Z3 Plus - Поставки за јазик

background image

Поставки за јазик

Може да го изберете стандардниот јазик за својот уред и да го измените повторно подоцна. Може
исто така да го изменувате јазикот за пишување за внесување на текст. Видете во
Персонализирање на тастатурата на екранот на страницата 73.

64

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Промена на јазикот

1

Од вашиот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Јазици и внесување > Јазици.

3

За да го промените јазикот, повлечете го и спуштете го соодветниот јазик во горниот дел на
списокот. Ако го нема јазикот што го барате, допрете за да го додадете.

4

Допрете OK.

Ако одберете погрешен јазик и не може да го прочитате текстот во менито, пронајдете и
допрете . Потоа одберете го текстот покрај

и одберете го првиот запис во следното

мени. Тогаш може да го одберете саканиот јазикот.