Sony Xperia Z3 Plus - Gmail™‎

background image

Gmail™

Ако имате сметка на Google™, може да ја користите апликацијата Gmail™ за да читате, пишувате
и организирате пораки на е-пошта.

1

Приказ на список со сите сметки на Gmail и папки

2

Пребарувајте пораки на е-пошта

3

Список со пораки по е-пошта

4

Напишете порака по е-пошта

Дознајте повеќе за Gmail™

Кога ќе ја отворите апликацијата Gmail, допрете , потоа пронајдете и допрете Помош и
повратни информации
.

95

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.