Sony Xperia Z3 Plus - Управување со видео содржини

background image

Управување со видео содржини

Прегледување информации за филмовите

1

Од својот Почетен екран, допрете , па пронајдете и допрете Видео.

2

Допрете за да се отвори менито на почетниот екран, потоа допрете Мобилен уред.

3

Пребарајте низ различните категории и најдете го посакуваното видео.

4

Допрете ја малата слика на видеото.

Бришење видео

1

Од својот Почетен екран, допрете , па пронајдете и допрете Видео.

2

Допрете за да се отвори менито на почетниот екран, потоа допрете Мобилен уред.

3

Пребарајте низ различните категории и најдете го посакуваното видео.

4

Допрете ја малата слика на видеото, потоа допрете .

5

Допрете Избриши повторно за да потврдите.