Sony Xperia Z3 Plus - Наоѓање на изгубениот уред

background image

Наоѓање на изгубениот уред

Доколку имате сметка на Google™, веб-услугата „Заштита со my Xperia“ може да ви помогне да го
најдете и обезбедите уредот доколку некогаш го изгубите. Доколку ја активирате оваа услуга на
уредот, може:

Да го најдете уредот на мапа.

Да репродуцирате предупредување дури и ако уредот е во режимот Не вознемирувај.

Далечински да го заклучите уредот и да му ги прикажете вашите контактни детали на тој што ќе го
најде.

19

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Далечински да ја избришете внатрешната и надворешната меморија на уредот како последна
опција.

Доколку ја избришавте внатрешната меморија на уредот со помош на веб-услугата
„Заштита со my Xperia“, мора да се пријавите со сметката на Google™ што претходно
била синхронизирана на овој уред при неговото следно вклучување.

Услугата „Заштита со my Xperia“ може да не е достапна во сите земји или региони.

Активирање на заштитата со my Xperia

1

Проверете дали имате активна податочна конекција и вклучете ги услугите за локација на
уредот.

2

Од својот Почетен екран, допрете .

3

Пронајдете и допрете Поставки > Екран при заклучув. и безбедност >
Заштита од my Xperia > АКТИВИРАЈ.

4

Обележете го полето за избирање за да се согласите со одредбите и условите за услугата,
а потоа допрете ПРИФАТИ.

5

Доколку се побара, пријавете се на вашата сметка на Google™ или креирајте нова доколку
немате.

6

За да потврдите дека Заштита со my Xperia може да го најде вашиот уред, појдете на
myxperia.sonymobile.com и пријавете се со сметката на Google™ што ја користите на
уредот.

Доколку уредот го споделувате со повеќе корисници, услугата Заштита со my Xperia е
достапна само за корисникот што е пријавен како сопственик.

Пронаоѓање изгубен уред со помош на управувачот со уреди на
Android™

Google™ нуди веб-услуга за лоцирање и безбедност наречена Управувач со уреди на Android™.
Можете да ја користите паралелно или како алтернатива на услугата Заштита со my Xperia. Ако го
загубите уредот, може да го употребите управувачот со уреди на Android™ за:

Да го пронајдете и да покажете каде се наоѓа вашиот уред.

Да заѕвоните или да го заклучите уредот, да избришете сѐ од него или да додадете телефонски

број на екранот при заклучување.
За дополнителни информации за управувачот со уреди на Android™, појдете на
www.support.google.com.

Управувачот со уреди на Android™ не работи ако уредот е исклучен или ако нема
конекција со интернет. Управувачот со уреди на Android™ може да не биде достапен во
сите земји или региони.

Активирање на управувачот со уреди на Android™

1

Доколку уредот го споделувате со повеќе корисници, пријавете се како негов сопственик.

2

Проверете дали имате активна податочна конекција и дали се активирани услугите за
локација.

3

Од својот Почетен екран, допрете .

4

Пронајдете и допрете Поставки > Google > Безбедност.

5

Допрете ги лизгачите до Далечински лоцирај го овој уред и Дозволи
далечинско заклучување и бришење
за да ги вклучите двете функции.

6

Ако добиете предупредување, согласете се со условите и одредбите со допирање на
Активирајте го администраторот на уредот.

7

За да потврдите дека управувачот со уреди на Android™ може да го лоцира уредот откако
ќе ја активирате услугата, појдете на www.android.com/devicemanager и пријавете се
користејќи ја вашата сметка на Google™.

Управувачот со уреди на Android™ може да го активирате и од Екран при заклучув. и
безбедност
под Администратори на уредот.

20

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.