Sony Xperia Z3 Plus - Қоңырауларға тыйым салу

background image

Қоңырауларға тыйым салу

Кіріс ж

әне шығыс қоңыраулардың барлық немесе белгілі бір санаттарына тыйым салуға болады.

Егер

қызмет көрсетушіден PIN2 кодын алған болсаңыз, шығыс қоңырауларын шектеу үшін

80

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

бекітілген терілетін н

өмірлер (FDN) тізімін пайдалана аласыз. Егер жазылымыңыз дауыстық

электронды

қ поштаны қамтитын болса, белгілі бір контактіден барлық кіріс қоңырауларды тікелей

дауысты

қ электрондық поштаға жіберуіңізге болады. Белгілі бір нөмірді блоктау қажет болса,

Google Play™ д

үкеніне кіріп, осындай функциясы бар бағдарламаларды жүктеп алуыңызға

болады.

FDN қызметіне барлық желі операторлары қолдау көрсетпейді. SIM картаңыз немесе желі
қызметіңіз осы мүмкіндікті қолдауын тексеру үшін желі операторыңызға хабарласыңыз.

Кіріс немесе шығыс қоңырауларды блоктау

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Қоңырауларға тыйым салу т

үймесін түртіп, опцияны таңдаңыз.

4

Құпиясөзді енгізіп, Қосу түймесін түртіңіз.

Қоңырауға тыйым салуды алғаш рет орнатқан кезде қоңырауға тыйым салу функциясын
іске қосу үшін құпиясөзді енгізу керек. Қоңырауға тыйым салу параметрлерін түзету керек
болса, дәл осы құпиясөзді қолдану қажет.

Бекітілген нөмір теруді қосу немесе өшіру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Бекітілген теру нөмірлері тарма

ғын тауып,

т

үртіңіз.

3

Бекітілген теруді іске қосу немесе Бекітілген теруді өшіру т

үймесін түртіңіз.

4

PIN2 кодын енгізіп, OK т

үймесін түртіңіз.

Қабылданған қоңырау алушыларының тізіміне кіру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Бекітілген теру нөмірлері > Бекітілген теру
нөмірлері
тарма

ғын тауып, басыңыз.

SIM картасының жеке идентификациялық кодын 2 өзгерту үшін

1

Негізгі экран м

әзірінен түймесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Бекітілген теру нөмірлері > PIN2 кодын өзгерту тарма

ғын түртіңіз.

4

Ескі SIM картасыны

ң жеке идентификациялық кодын 2 енгізіңіз де, OK түймесін түртіңіз.

5

Жа

ңа SIM картасының PIN2 кодын енгізіп, OK түймесін түртіңіз.

6

Жа

ңа PIN2 кодын растап, OK түймесін түртіңіз.

Белгілі бір контактіден кіріс қоңырауларды тікелей дауыстық поштаға жіберу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Барлы

қ кіріс қоңырауларын автоматты түрде дауыстық поштаға жібергіңіз келетін

контактіні та

ңдаңыз.

4

> тарма

ғын түртіңіз.

5

Барл. қоң-лар дау. поштаға

ұяшығының жанына белгі қойыңыз.

6

САҚТАУ т

үймесін түртіңіз.