Sony Xperia Z3 Plus - Қолданбаларды бастапқы күйіне келтіру

background image

Қолданбаларды бастапқы күйіне келтіру

Егер

қолданба жауап беруді тоқтатса немесе құрылғымен мәселелер туындатса, қолданбаны

бастап

қы күйіне келтіруге немесе оны тазалауға болады.

Қолданба реттеулерін қалпына келтіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Бағдарламалар тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

> Қолд. парам-рін қал. кел. тарма

ғын түртіңіз, содан кейін > Қалпына келтіру

п

әрменін түртіңіз.

Қолданба реттеулерін қалпына келтіру құрылғыдан қолданба деректерін жоймайды.

Қолданба деректерін тазалау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Бағдарламалар тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қолданбаны немесе қызметті таңдаңыз, содан кейін Қойма > ДЕРЕКТЕРДІ

ТАЗАРТУ > OK тарма

ғын түртіңіз.

Қолданба тазалаған кезде таңдалған қолданбаның деректері құрылғыдан біржола
жойылады. Қолданба деректерін тазалау опциясы әрбір қолданбада немесе қызметте
қолжетімді бола бермейді.

64

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қолданба кэшын тазалау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Бағдарламалар тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қолданбаны немесе қызметті таңдаңыз, одан кейін Қойма > КЭШ ЖАДЫН

ТАЗАРТУ тарма

ғын түртіңіз.

Қолданба кэшын тазалау опциясы әрбір қолданбада немесе қызметте қолжетімді бола
бермейді.

Қолданбаның әдепкі параметрін тазалау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Бағдарламалар тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қолданбаны немесе қызметті таңдаңыз, одан кейін Әдепкі бойынша ашу >

ӘДЕПКІ МӘНДЕРДІ ТАЗАРТУ тарма

ғын түртіңіз.

Қолданбаның әдепкі параметрін тазалау опциясы әрбір қолданбада немесе қызметте
қолжетімді бола бермейді.