Sony Xperia Z3 Plus - Мазмұны

background image

Мазмұны

Бастау........................................................................................... 7

Осы пайдаланушы н

ұсқаулығы туралы................................................................ 7

Шолу..........................................................................................................................8
Құрастыру................................................................................................................ 9
Экран

қорғанысы................................................................................................... 10

Құрылғыны бірінші рет іске қосу..........................................................................10
Ма

ған Google™ есептік жазбасы не үшін қажет?............................................... 11

Құрылғы қауіпсіздігі.................................................................12

Құрылғыңыз қорғалғанына көз жеткізу..............................................................12
Экран

құлпы........................................................................................................... 12

Құрылғының құлпын автоматты түрде ашу.......................................................14
SIM картасын

қорғау..............................................................................................18

Құрылғының идентификациялық нөмірін табу.................................................. 18
Жо

ғалған құрылғыны табу ..................................................................................19

Негіздерді үйрену..................................................................... 21

Сенсорлы экранды пайдалану..............................................................................21
Экранды

құлыптау және құлыпты ашу............................................................... 23

Негізгі экран............................................................................................................ 23
Қолданбаларды шарлау........................................................................................25
Қолданбалар экраны............................................................................................. 27
Ша

ғын қолданбалар.............................................................................................. 28

Виджеттер...............................................................................................................29
Т

өте жолдар және қалталар.................................................................................30

Фон ж

әне тақырыптар........................................................................................... 30

Скриншот т

үсіру..................................................................................................... 31

Экранды жазу......................................................................................................... 31
Хабарландырулар..................................................................................................32
К

үй тақтасындағы белгішелер............................................................................. 34

Қолданбаларға шолу.............................................................................................36

Батарея және техникалық қызмет көрсету.......................... 38

Құрылғыны зарядтау............................................................................................ 38
Батарея мен

қуатты басқару................................................................................ 39

Құрылғыны жаңарту............................................................................................. 41
Компьютерді пайдаланып техникалы

қ қызмет көрсету..................................... 42

Қойма және жад.....................................................................................................43
Мазм

ұнның қосалқы көшірмесін жасау және қалпына келтіру........................ 44

Қолданбаларды жүктеп алу....................................................48

Google Play™ сайтынан

қолданбаларды жүктеу................................................ 48

Қолданбаларды басқа көздерден жүктеу........................................................... 48

2

background image

Интернет және желілер............................................................49

Интернетте шолу....................................................................................................49
Интернет ж

әне MMS параметрлері ..................................................................... 49

Wi-Fi.........................................................................................................................50
Мобильді деректер байланысын орта

қтастыру.................................................. 52

Деректерді пайдалануды бас

қару........................................................................ 54

Ұялы желілерді таңдау......................................................................................... 55
VPN желілері...........................................................................................................55

Құрылғыдағы деректерді синхрондау..................................57

Онлайн есептік жазбаларымен синхрондау.........................................................57
Microsoft® Exchange ActiveSync® ба

ғдарламасымен синхрондау.....................57

Негізгі параметрлер..................................................................59

Кіру параметрлері.................................................................................................. 59
Дыбыс де

ңгейі параметрлері................................................................................59

«Мазаламау» режимі............................................................................................. 60
Экран параметрлері............................................................................................... 61
Қолданба параметрлері........................................................................................ 63
Қолданбаларды бастапқы күйіне келтіру............................................................64
Экран са

қтағышы...................................................................................................65

Тіл параметрлері.................................................................................................... 65
К

үн және уақыт......................................................................................................66

X-Reality™ for mobile.............................................................................................. 66
Өте ашық режим....................................................................................................66
Дыбысты

ұлғайту...................................................................................................67

Шуды басу...............................................................................................................67
Бірнеше пайдаланушы тіркелгілері.......................................................................68

Мәтін теру...................................................................................71

Экранды

қ пернетақта............................................................................................ 71

Телефон пернета

қтасы......................................................................................... 72

Ауызша енгізу к

өмегімен мәтін енгізу.................................................................. 73

М

әтін түзету........................................................................................................... 73

Экранды

қ пернетақтаны пайдалану.....................................................................74

Қоңыраулар............................................................................... 76

Қоңырау соғу......................................................................................................... 76
Қоңырау қабылдау................................................................................................77
Смарт

қоңырауын қолдану...................................................................................79

А

ғымдағы қоңыраулар......................................................................................... 79

Қоңыраулар журналын пайдалану.......................................................................80
Қоңырау бағытын өзгерту....................................................................................80
Қоңырауларға тыйым салу...................................................................................80
Бірнеше

қоңырау................................................................................................... 81

Конференция байланыстары................................................................................ 82

3

background image

Дауыс поштасы...................................................................................................... 82
Жедел

қоңыраулар................................................................................................83

Контактілер................................................................................ 84

Контактілерді іздеу ж

әне көру.............................................................................. 84

Контактілерді

қосу және өңдеу............................................................................ 84

Контактілерді тасымалдау.....................................................................................86
Медициналы

қ және төтенше жағдай байланыс ақпаратын қосу..................... 87

Та

ңдаулылар..........................................................................................................87

Контакт а

қпаратын жіберу.....................................................................................88

«Контактілер»

қолданбасында қайталанатын жазбаларды болдырмау.......... 88

Контактілерді

ң сақтық көшірмесі жасалуда........................................................89

Хабар алмасу және әңгімелесу.............................................. 90

Хабарларды о

қу және жіберу............................................................................... 90

Хабарларды

ұйымдастыру................................................................................... 91

«Хабар алмасу»

қолданбасынан қоңырау соғу..................................................91

Хабар алмасу параметрлері..................................................................................92
Лездік хабар алмасу ж

әне бейне чат................................................................... 92

Электрондық пошта................................................................. 93

Электронды

қ поштаны реттеу.............................................................................. 93

Электронды

қ хабарлар жіберу және алу.............................................................93

Электронды

қ пошта хабарларын ұйымдастыру................................................. 94

Электронды

қ пошта жазбасының параметрлері................................................ 95

Gmail™.................................................................................................................... 96

Музыка және FM радиосы....................................................... 97

Құрылғыға музыка тасымалдау...........................................................................97
Музыка ты

ңдау.......................................................................................................97

Музыка м

әзірі......................................................................................................... 99

Ойнату тізімдері....................................................................................................100
Музыкамен б

өлісу................................................................................................100

Дыбысты жа

қсарту...............................................................................................100

TrackID™ к

өмегімен музыканы тану...................................................................101

Радионы ты

ңдау.................................................................................................. 102

Та

ңдаулы радио арналар....................................................................................103

Радио дыбысыны

ң параметрлері.......................................................................103

Камера...................................................................................... 104

Фотосуреттер т

үсіру және бейнелерді жазу......................................................104

Жалпы камера параметрлері.............................................................................. 105
Фотокамера параметрлері................................................................................... 110
Бейнекамера параметрлері................................................................................. 114

Альбомдағы фотосуреттер мен бейнелер.........................116

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру....................................................................116

Фотосуреттерді ж

әне бейнелерді ортақтастыру және басқару.......................117

4

background image

Фотосуреттерді

өңдеу қолданбасын пайдаланып суреттерді өңдеу............. 118

Бейне

өңдегіш қолданбасымен бейнелерді өңдеу..........................................119

Фотосуреттер мен бейнелерді жасыру...............................................................119
Альбом негізгі экраныны

ң мәзірі........................................................................120

Картадан фотосуреттерді к

өру........................................................................... 121

Бейнежазбалар....................................................................... 123

«Бейне»

қолданбасы........................................................................................... 123

Бейне мазм

ұнды құрылғыға тасымалдау.........................................................124

Бейне мазм

ұнды басқару....................................................................................124

Movie Creator.........................................................................................................125

Байланыс мүмкіндігі.............................................................. 126

Кабель ар

қылы теледидарда құрылғының экран көшірмесін жасаңыз........126

Құрылғы экранының көшірмесін теледидарда сымсыз көрсету....................126
DLNA Certified™

құрылғыларымен мазмұн ортақтастыру.............................. 127

Құрылғыны USB керек-жарақтарына жалғау................................................... 130
Құрылғыны DUALSHOCK™ 4 сериялы сымсыз контроллеріне қосу............. 130
NFC........................................................................................................................130
Bluetooth® сымсыз технологиясы.......................................................................132

Уақытыңызды үнемдейтін Smart бағдарламалары мен

мүмкіндіктері........................................................................... 135

Smart Connect м

үмкіндігіне шолу........................................................................135

Керек-жара

қтарды басқару.................................................................................136

Google Search ж

әне Now..................................................................................... 136

News Suite

қолданбасын пайдалану.................................................................. 137

Құрылғыны әмиян ретінде қолдану.................................................................. 137

Саяхат және карталар............................................................ 138

Орынды аны

қтау қызметтерін пайдалану......................................................... 138

Google Maps™ and шарлау................................................................................. 138
Саяхат кезінде деректер тасымалын пайдалану.............................................. 138
Құрылғыны автокөліктің ақпараттық және ойын-сауық жүйесімен бірге
пайдалану............................................................................................................. 139
Ұшақ режимі.........................................................................................................139

«Сағат» және «Күнтізбе»........................................................141

К

үнтізбе.................................................................................................................141

Са

ғат..................................................................................................................... 142

Қолжетімділік...........................................................................145

Ұлғайту қимылы.................................................................................................. 145
Қаріп өлшемі........................................................................................................ 145
Дисплей

өлшемі................................................................................................... 145

Т

үсті түзету...........................................................................................................145

TalkBack.................................................................................................................146
Моно аудио........................................................................................................... 146

5

background image

TTY (Тележазу

құрылғысы) режимі................................................................... 146

Қатынасты ауыстыру...........................................................................................146

Қолдау және құқықтық ақпарат............................................148

«

Қолдау» қолданбасы.........................................................................................148

Xperia™ Ке

ңестері............................................................................................... 148

М

әзірлердегі және қолданбалардағы анықтама..............................................148

Құрылғыда диагностикалық тексерулерді іске қосу.........................................148
Қайта іске қосу, қалпына келтіру және жөндеу................................................ 149
Ба

ғдарламалық құралымызды жақсартуға көмектесіңіз................................150

Кепілдік, МСК ж

әне пайдалану туралы нұсқаулар........................................... 151

Құрылғыны қайта өңдеу.................................................................................... 151
Құқықтық ақпарат............................................................................................... 151

6