Sony Xperia Z3 Plus - Ұялы желілерді таңдау

background image

Ұялы желілерді таңдау

Т

ұрған жеріңізді қай ұялы желілер қолжетімді екеніне байланысты құрылғы ұялы желілер

арасында автоматты т

үрде ауысады. Оған қоса, құрылғыны үшін WCDMA немесе GSM сияқты

белгілі бір

ұялы желі режимін қолдануға қолмен орнатуға болады.

Қосылған желінің түріне немесе режиміне байланысты күй жолағында әр түрлі күй белгішелері

к

өрсетіледі. Әртүрлі күй белгішелерінің көріну түрін қарау үшін Күй белгішелері бетіндегі 34

б

өлімін қараңыз.

Желі режимін таңдау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Көбірек > Ұялы желілер тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Таңдаулы желі түрі опциясын т

үртіңіз, содан кейін желі режимін таңдаңыз.

Басқа желіні қолмен таңдау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Көбірек > Ұялы желілер > Желі операторлары тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

Іздеу режимі параметрін т

үртіңіз, содан кейін Қолмен режимін таңдаңыз.

4

Желіні та

ңдаңыз.

Егер желіні қолмен таңдасаңыз, құрылғыңыз қолмен таңдалған желінің ауқымынан шығып
кеткен жағдайда да басқа желіні іздемейді.

Желіні автоматты таңдауды іске қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Көбірек > Ұялы желілер > Желі операторлары тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

Іздеу режимі параметрін т

үртіңіз, содан кейін Автоматты режимін таңдаңыз.