Sony Xperia Z3 Plus - Navigacija aplikacijama

background image

Navigacija aplikacijama

Za kretanje između aplikacija možete koristiti navigacijske tipke i prozor s nedavno

korištenim aplikacijama, putem kojeg se jednostavno možete prebacivati s jedne

nedavno korištene aplikacije na drugu. Navigacijske su tipke: tipka za početni zaslon,

tipka s nedavnim aplikacijama i tipka za natrag. Na zaslonu možete prikazati i dvije

otvorene aplikacije odjednom pomoću načina podijeljenog zaslona, pod uvjetom da

aplikacija podržava funkciju više prozora. Kada pritisnete tipku za početni zaslon za

izlaz, neke se aplikacije zatvaraju, a druge se time samo pauziraju ili se nastavljaju

izvršavati u pozadini. Ako je aplikacija pauzirana ili se izvršava u pozadini, prilikom njezina

sljedećeg otvaranja možete nastaviti tamo gdje ste stali.

25

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

1

Male aplikacije – otvaranje prozora s malim aplikacijama

2

Očisti sve – zatvaranje svih nedavno korištenih aplikacija

3

Prozor s nedavno korištenim aplikacijama – otvaranje nedavno korištene aplikacije

4

Tipka za nedavne aplikacije – otvaranje prozora s nedavno korištenim aplikacijama

5

Tipka za početni zaslon – zatvaranje aplikacije i povratak na početni zaslon

6

Tipka za povratak – povratak na prethodni zaslon u aplikaciji ili zatvaranje aplikacije

Za otvaranje prozora nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite .

Brza promjena između nedavno korištenih aplikacija

Brzo dvaput pritisnite .

Zatvaranje svih nedavno korištenih aplikacija

Dotaknite , a zatim

OČISTI SVE.

Otvaranje izbornika aplikacije

Tijekom upotrebe aplikacije dotaknite .

Izbornik nije dostupan u svim aplikacijama.

Način rada za podijeljeni zaslon

Način rada za podijeljeni zaslon omogućuje vam prikaz dviju aplikacija odjednom, na

primjer, ako istodobno želite pregledavati ulaznu poštu i web-preglednik.

1 Aplikacija 1 u gornjem prozoru

2 Okvir podijeljenog zaslona – povucite da biste promijenili veličinu prozora

26

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

3 Aplikacija 2 u donjem prozoru

4 Tipka podijeljenog zaslona – odaberite nedavno korištenu aplikaciju

5 Tipka za početni zaslon – povratak na početni zaslon

6 Tipka za povratak – povratak na prethodni zaslon u aplikaciji ili zatvaranje aplikacije

Neke aplikacije podržavaju način rada za podijeljeni zaslon

Korištenje načina rada za podijeljeni zaslon

1

Provjerite jesu li dvije aplikacije koje želite koristiti u načinu rada za podijeljeni

zaslon otvorene i pokrenute u pozadini.

2

Otvorite aplikaciju koju želite koristiti u načinu rada za podijeljeni zaslon, a zatim

dotaknite i držite . Aplikacija će biti dodijeljena prvom dijelu podijeljenog zaslona.

3

Na popisu minijatura odaberite drugu željenu aplikaciju.

4

Ako želite izmijeniti veličinu prozora na podijeljenom zaslonu, podijelite obrub u

središtu podijeljenog zaslona.

5

Da biste izašli iz načina rada za podijeljeni zaslon, dotaknite i držite uz prikazane

prozore na podijeljenom zaslonu.