Sony Xperia Z3 Plus - Dodavanje i uređivanje kontakata

background image

Dodavanje i uređivanje kontakata

Dodavanje kontakta

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite .

3

Ako ste kontakte uskladili s jednim ili više računa i kontakt dodajete prvi put,

morate odabrati račun na koji želite dodati taj kontakt. Ako pak kontakt želite

koristiti i spremiti samo na uređaju, dotaknite

Telefonski kontakt.

4

Unesite ili odaberite željene podatke za kontakt.

5

Kada završite, dotaknite

SPREMI.

Kad spremite kontakt na određeni račun, taj će se račun prikazivati kao zadani račun za

spremanje prilikom sljedećeg dodavanja kontakta. Ako želite promijeniti račun na koji se

sprema kontakt, morate ponovno izraditi kontakt i spremiti ga na odgovarajući račun.

Ako ispred telefonskog broja kontakta dodate znak plus i pozivni broj države, taj broj ne

morate ponovno uređivati da biste ga koristili iz drugih zemalja.

Uređivanje kontakta

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite kontakt koji želite urediti, a zatim .

3

Uredite željene podatke.

4

Kada završite, dotaknite

SPREMI.

Neki servisi za usklađivanje ne dopuštaju uređivanje pojedinosti o kontaktu.

Dodavanje slike uz kontakt

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite kontakt koji želite urediti, a zatim .

3

Dotaknite , a zatim odaberite način dodavanja slike kontakta i uredite je po želji.

4

Kada dodate sliku, dotaknite

SPREMI.

Sliku možete dodati kontaktu izravno iz aplikacije

Album. Ako želite dodati sliku koja je

spremljena na mrežni račun, prvo morate preuzeti sliku.

Personalizacija zvuka zvona za kontakt

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite kontakt koji želite urediti, a zatim .

3

Dotaknite >

Postavi zvuk zvona.

4

Odaberite neku opciju na popisu ili dotaknite da biste odabrali glazbenu

datoteku spremljenu na uređaj, a potom dotaknite

DOVRŠENO.

5

Dotaknite

SPREMI.

Slanje svih poziva na govornu poštu za kontakt

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite kontakt koji želite urediti, a zatim .

3

Dotaknite , a zatim potvrdite okvir

Svi pozivi na govornu poštu.

4

Kada završite, dotaknite

SPREMI.

Blokiranje telefonskog broja

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite , a zatim

Blokiraj brojeve.

3

Dotaknite

DODAVANJE BROJA, a zatim upišite telefonski broj za koji želite

blokirati pozive i SMS.

4

Dotaknite

BLOKIRAJ.

84

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Brisanje kontakata

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dodirnite i držite kontakt koji želite izbrisati.

3

Da biste izbrisali nekoliko ili sve kontakte, potvrdite okvire pokraj kontakata koje

želite izbrisati.

4

Dotaknite , a zatim

Izbriši kontakt.

5

Dotaknite

IZBRIŠI da biste potvrdili.

Izmjena vlastitih podataka za kontakt

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite

JA, a zatim .

3

Unesite nove podatke ili željene promjene.

4

Kada završite, dotaknite

SPREMI.

Izrada novog kontakta iz SMS-a

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite ikonu pokraj telefonskog broja, a zatim

SPREMI.

3

Odaberite postojeći kontakt ili dotaknite

Izradi novi kontakt.

4

Uredite podatke za kontakt i dotaknite

SPREMI.