Sony Xperia Z3 Plus - Postavke računa e-pošte

background image

Postavke računa e-pošte

Uklanjanje računa e-pošte s uređaja

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

E-pošta.

3

Dotaknite , a zatim

Postavke.

4

Odaberite račun koji želite ukloniti.

5

Dotaknite

Izbriši račun > U redu.

Promjena učestalosti provjere mape s primljenom poštom

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

E-pošta.

3

Dotaknite , a zatim

Postavke.

4

Odaberite željeni račun.

5

Dotaknite

Provjeri učestalost > Učestalost provjeravanja i odaberite neku opciju.

Postavljanje automatskog odgovora o odsutnosti na računu za Exchange Active Sync

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite E-pošta.

2

Dotaknite , a zatim

Postavke.

3

Odaberite račun za EAS (Exchange ActiveSync) za koji želite postaviti automatski

odgovor o odsutnosti.

4

Dotaknite

Izvan ureda.

5

Dotaknite klizač da biste omogućili tu funkciju.

6

Po potrebi potvrdite okvir

Postavite vremenski raspon i postavite vremenski

raspon za automatski odgovor.

7

Upišite poruku o odsutnosti u polje za tijelo teksta.

8

Dotaknite

U redu da biste potvrdili.

Gmail™

Ako imate Google™ račun, za čitanje i pisanje poruka e-pošte možete koristiti uslugu