Sony Xperia Z3 Plus - הפעלה מחדש, איפוס ותיקון

background image

םינותנהמ

םיישיאה

ךלש

.

137

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

םא

ןיא

ךתורשפאב

תובכל

תא

ןקתהה

ךלש

ינפל

עוציב

ןוקית

הנכות

,

הפכ

תא

ויוביכ

.

תעב

תלבק

םש

שמתשמ

וא

המסיס

םישדח

לש

ןובשח

Google™

,

ןכתיי

אלו

לכות

שמתשהל

םהב

ידכ

סנכיהל

רזחשלו

תא

ןקתהה

ךלש

ךשמל

72

תועש

.

ידכ

ןקתל

תא

תנכות

ןקתהה

תועצמאב

Xperia™ Companion

ינפל

עצבתש

ןוקית

הנכות

,

אדו

םשש

שמתשמה

המסיסהו

ןובשחל

Google™

םיעודי

ךל

.

םאתהב

תורדגהל

החטבאה

ךלש

,

ןכתיי

היהיש

ךילע

ןיזהל

םיטרפ

הלא

ידכ

ליעפהל

שדחמ

תא

ןקתהה

רחאל

עצובש

וב

ןוקית

הנכות

.

םא

הארנ

ןקתההש

ךלש

אפק

,

אוה

לעפומ

שדחמ

בוש

בושו

וא

וניאש

לעפומ

ללכ

רחאל

תנכדעש

תא

תנכות

Xperia™

וא

רחאל

תעציבש

ןוקית

הנכות

וא

סופיא

ינותנל

ןרציה

,

הסנ

תופכל

תא

יוביכ

ןקתהה

רחאלו

ןכמ

הסנ

ליעפהל

ותוא

בוש

.

םא

היעבה

תכשמנ

,

הפכ

תא

יוביכ

ןקתהה

רחאלו

ןכמ

עצב

ןוקית

הנכות

לע

-

ידי

עוציב

תולועפה

תואבה

:

1

אדו

ש

-

Xperia™ Companion

ןקתומ

בשחמב

ישיאה

וא

בשחמב

גוסמ

Mac

®

.

2

חתפ

תא

תנכות

Xperia™ Companion

בשחמב

ץחלו

לע

ןוקית

הנכות

ךסמב

ישארה

.

3

לעפ

יפל

תויחנהה

תועיפומה

ךסמב

הנקתהל

שדחמ

לש

הנכותה

תמלשהלו

ןוקיתה

.

רוזע

ונל

רפשל

תא

תונכותה

ונלש

ךתורשפאב

רשפאל

החילש

לש

יטרפ

שומישה

ןקתההמ

ךלש

,

ידכ

ש

-

Sony Mobile

לכוי

לבקל

תוחוד

לע

תולקת

)

םיגאב

(

םינותנו

םייטסיטטס

ועייסיש

רפשל

תא

תונכותה

ונלש

.

לכ

עדימה

ףסאנש

וניא

ללוכ

םינותנ

םיישיא

םהשלכ

.

ידכ

רשפאל

החילש

לש

יטרפ

שומיש

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

עדימ

לע

ןופלטה

<

יטרפ

שומיש

שקהו

וילע

.

3

ןמס

תא

הביתה

חלש

יטרפ

שומיש

םא

הניא

תנמוסמ

.

4

שקה

לע

םיכסמ

.

תוירחא

,

SAR

תויחנהו

שומיש

תלבקל

עדימ

לע

תוירחא

,

SAR

)

תמר

הגיפסה

תיפיצפסה

(

תויחנהו

תוחיטב

,

ארק

תא

ףיעסה

עדימ

בושח

עיפומש

תחת

תורדגה

<

עדימ

לע

ןופלטה

<

עדימ

יטפשמ

ןקתהב

.

רוזחימ

ןקתהה

שי

ךל

ןקתה

ןשי

חנומש

תיבב

?

המל

אלש

רזחמת

ותוא

?

תודוה

רוזחימל

ןופלטה

ןשיה

,

לכות

רוזעל

ונל

שמתשהל

בוש

םירמוחב

םיביכרבו

ולש

ףסונבו

עייסת

הרימשב

לע

תוכיא

הביבסה

.

תלבקל

םיטרפ

םיפסונ

לע

תויורשפא

רוזחימה

ךרוזאב

,

רקב

תבותכב

www.sonymobile.com/recycle/

.

תועדוה

תויטפשמ

Sony E6553

ךירדמ

שמתשמל

הז

אצוי

רואל

לע

-

ידי

תרבח

Sony Mobile Communications Inc.

וא

הרבחה

תפנוסמה

תימוקמה

,

אלל

לכ

תוירחא

.

תרבח

Sony Mobile Communications Inc.

היושע

עצבל

םירופיש

םייונישו

ךירדמב

שמתשמל

הז

בקע

תואיגש

סופד

,

יא

-

םיקויד

עדימב

םייקה

וא

םירופיש

תוינכותב

ו

/

וא

דויצב

,

לכב

תע

אללו

העדוה

תמדקומ

.

םע

תאז

,

םייוניש

הלאכ

וללכיי

תורודהמב

תושדחה

לש

ךירדמה

.

םירויאה

םידעוימ

תורטמל

רואיב

דבלב

אלו

דימת

םה

םיגציימ

קיודמב

תא

ןקתהה

לעופב

.

לכ

תומש

םירצומה

תורבחהו

םירחאה

םירכזנה

תאזב

םה

םינמיס

םיירחסמ

וא

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

לש

םהילעב

המאתהב

.

לכ

ראש

םינמיסה

םיירחסמה

םה

םשוכר

לש

םהילעב

םינושה

.

לכ

תוכז

אלש

הקנעוה

שרופמב

ךמסמב

הז

הרומש

הילעבל

.

רקב

תבותכב

www.sonymobile.com/us/legal/

תלבקל

עדימ

ףסונ

.

ךירדמה

שמתשמל

יושע

ליכהל

תוינפה

םיתורישל

וא

םימושייל

לש

דצ

ג

.'

שומיש

תוינכותב

וא

םיתורישב

ולא

יושע

בייחל

םושיר

דרפנ

לצא

קפס

דצ

ג

'

יושעו

תויהל

ךורכ

יאנתב

שומיש

םיפסונ

.

םימושייב

השיגהש

םהילא

תעצבתמ

ךרד

רתא

טנרטניא

לש

דצ

ג

,'

דפקה

ןייעל

יאנתב

שומישה

לש

םתוא

םירתא

תוינידמבו

תויטרפה

םהלש

ינפל

שומישה

.

Sony

הניא

תיארחא

הניאו

הברע

תונימזל

וא

םיעוציבל

לש

םירתא

וא

םיתוריש

םיעיצמש

ימרוג

דצ

ישילש

.

ןקתהה

דיינה

ךתושרבש

לוכי

דירוהל

,

ןסחאל

ריבעהלו

יטירפ

ןכות

םיפסונ

,

ןוגכ

םינוטגניר

.

שומישה

יטירפב

ןכות

הלא

יושע

תויהל

לבגומ

וא

רוסא

ףקותמ

תויוכז

לש

ידדצ

ג

,'

ללוכ

ךא

אל

קר

תולבגה

ףקותמ

יקוח

תויוכז

םירצוי

םייטנוולר

.

תוירחאה

האלמה

לע

לכ

הדרוה

וא

הרבעה

לש

ןכות

ףסונ

לא

ןקתהה

דיינה

וא

ונממ

הלח

ךילע

דבלב

,

אלו

לע

תרבח

Sony

.

ינפל

שומישה

יטירפב

ןכות

םיפסונ

,

דפקה

אדוול

שומישהש

התאש

ןווכתמ

תושעל

םהב

השרומ

וא

השענ

ןידכ

.

תרבח

Sony

הניא

תיארחא

קוידל

,

תומלשל

וא

תוכיאל

לש

םינכת

םיפסונ

םהשלכ

וא

םינכתל

םירחא

םהשלכ

לש

דצ

ישילש

.

םושב

הרקמ

אל

לוחת

לע

Sony

תובח

ןיגב

שומיש

אל

תואנ

השעתש

יטירפב

ןכות

םיפסונ

וא

יטירפב

ןכות

לש

דצ

ישילש

.

רקב

תבותכב

www.sonymobile.com

תלבקל

עדימ

ףסונ

.

רצומ

הז

ןגומ

תויוכזב

ןיינק

ינחור

תומיוסמ

תונקומה

ל

-

Microsoft

.

לח

רוסיא

שמתשהל