Sony Xperia Z3 Plus - קיצורי דרך ותיקיות

background image

םינומושיי

.

2

שפח

תא

ןומושייה

ךנוצרבש

ףיסוהל

שקהו

וילע

.

ידכ

תונשל

לדוג

לש

ןומושיי

1

עג

העיגנ

הכורא

ןומושייב

,

דע

ןקתההש

טוטרי

רחאלו

ןכמ

ררחש

ותוא

.

םא

ןתינ

תונשל

תא

לדוג

ןומושייה

,

המגודל

ןומושייה

'

חול

הנש

,'

ועיפוי

תרגסמ

תשגדומ

תודוקנו

יוניש

לדוג

.

2

רורג

תא

תודוקנה

יפלכ

םינפ

וא

יפלכ

ץוח

ידכ

ץווכל

וא

ביחרהל

תא

ןומושייה

.

3

ידכ

רשאל

תא

לדוגה

שדחה

לש

ןומושייה

,

שקה

םוקמב

והשלכ

לע

ףד

החיתפ

)

ךסמ

תיבה

.(

ידכ

ריבעהל

ןומושיי

עג

העיגנ

הכורא

ןומושייב

דע

ןקתההש

טוטרי

,

רחאלו

ןכמ

רורג

ותוא

לא

םוקימה

שדחה

.

ידכ

ריסהל

ןומושיי

עג

העיגנ

הכורא

ןומושייב

דע

ןקתההש

טוטרי

,

רחאלו

ןכמ

רורג

ותוא

לא

רסה

ךסממ

תיבה

.

ירוציק

ךרד

תויקיתו

שמתשה

ירוציקב

ךרד

תויקיתבו

ידכ

להנל

תא

םימושייה

ךלש

רומשלו

לע

רדסה

ףדב

החיתפה

.

28

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

1

חתפ

םושיי

תועצמאב

רוציק

ךרד

2

חתפ

הייקית

הליכמש

םימושיי

ידכ

ףיסוהל

רוציק

ךרד

לש

םושיי

ףדל

החיתפה

1

עג

העיגנ

הכורא

רוזאב

קיר

ב

ףד

החיתפ

.

2

טירפתב

המאתהה

תישיאה

,

שקה

לע

םינומושיי

<

ירוציק

ךרד

.

3

לולג

המישרב

רחבו

םושיי

.

םימושייה

ורחבנש

ופסוותי

לא

ףד

החיתפ

.

ידכ

זיזהל

טירפ

ףדב

החיתפה

עג

העיגנ

הכורא

טירפב

דע

ןקתההש

טוטרי

,

רחאלו

ןכמ

רורג

תא

טירפה

םוקימל

שדחה

.

ידכ

ריסהל

טירפ

ךסממ

תיבה

עג

העיגנ

הכורא

טירפב

דע

ןקתההש

טוטרי

,

רחאלו

ןכמ

רורג

תא

טירפה

לא

רסה

ךסממ

תיבה

קלחב

ןוילעה

לש

ךסמה

.

ידכ

רוציל

הייקית

ףדב

החיתפה

עג

העיגנ

הכורא

למסב

םושייה

וא

רוציק

ךרדה

דע

ןקתההש

טוטרי

,

רחאלו

ןכמ

רורג

ררחשו

ותוא

לע

למס

לש

םושיי

רחא

וא

רוציק

ךרד

רחא

.

ידכ

ףיסוהל

םיטירפ

הייקיתל

ףדב

החיתפה

עג

העיגנ

הכורא

טירפב

דע

ןקתההש

טוטרי

רחאלו

ןכמ

רורג

תא

טירפה

הייקיתל

.

ידכ

תונשל

םש

לש

הייקית

ףדב

החיתפה

1

שקה

לע

הייקיתה

ידכ

חותפל

התוא

.

2

שקה

לע

תרוש

תרתוכה

לש

הייקיתה

ידכ

גיצהל

תא

הדשה

םש

הייקית

.

3

ןזה

םש

הייקיתל

השדחה

שקהו

לע

עצוב

.

עקר

תוכרעו

אשונ

ךתורשפאב

םיאתהל

תא

ףד

החיתפה

ןונגסל

ישיאה

ךלש

תועצמאב

םיטפט

תוכרעו

אשונ

.

ידכ

תונשל

תא

טפטה

ףדב

החיתפה

1

עג

העיגנ

הכורא

רוזאב

קיר

והשלכ

ךסמב

ףד

החיתפ

דע

ןקתההש

ליחתמ

טוטרל

.

2

שקה

לע

תונומת

עקר

רחבו

תחאב