Sony Xperia Z3 Plus - סקירה כללית של יישומים

background image

הידמיטלומ

.

שמתשה

םושייב

הקיזומה

ידכ

ןגראל

עומשלו

הקיזומ

ירפסו

עמש

.

גצה

םירופיס

תושדחהמ

מ

-

News Suite

.

35

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

עצב

תוחיש

לע

-

ידי

גויח

רפסמ

ןפואב

ינדי

וא

תועצמאב

תייצקנופ

גויחה

םכחה

.

ןגרא

,

שפח

וא

ןייע

לכב

תונומתה

ינוטרסו

ואידיווה

.

שמתשה

םושייב

Google Play Movies & TV

ידכ

תופצל

םיטרסב

תוינכותבו

היזיוולט

תשכרש

וא

תרכש

ב

-

Google Play

.

הלג

עמשהו

יפלא

םיריש

תועצמאב

םושייה

'

Google Play

הקיסומ

.'

שמתשה

םושייב

Play Store™

ידכ

שפחל

םימושיי

השיכרל

וא

הדרוהל

םניחב

.

ראשיה

רבוחמ

ךירבחל

קחשמל

םיקחשמלו

התאש

בהוא

קחשל

םהב

,

תונקל

ב

-

PlayStation®Store

דועו

.

בטמ

תא

תורדגהה

ךכ

ומיאתיש

תושירדל

ךלש

.

םרזה

הקיזומ

,

ןייע

םיפסואב

לש

רבח

וא

היפרגוקסידב

לש

ןמא

וא

רוצ

תנחת

וידר

ךלשמ

.

שמתשה

םושייב

הכימתה

ידכ

תשגל

הכימתל

םישמתשמב

ןקתהב

.

לשמל

,

ןתינ

תשגל

ךירדמל

שמתשמל

,

םינותנל

לע

ןורתפ

תויעב

,

ןכו

םיפיטל

םיקירטלו

םינוש

.

ההז

תועוצר

הקיזומ

תעמשש

הביבסב

ךלש

,

לבקו

םינותנ

לע

ןמאה

,

םובלאה

וא

םינותנ

םירחא

.

שמתשה

םושייב

ואידיווה

ידכ

ליעפהל

ינוטרס

ואידיו

ןקתהב

ףתשלו

ןכות

םע

םירבח

.

שפח

ןכות

טנרטניאב

תועצמאב

לוקה

ךלש

.

שמתשה

םושייב

'

גזמ

ריווא

'

ידכ

גיצהל

תיזחת

גזמ

ריווא

.

שמתשה

םושייב

'

המ

שדח

'

ידכ

תולגל

םיקחשמ

,

םימושיי

ןכותו

הידמ

םישדח

.

שמתשה

ב

-

YouTube™

ידכ

תופצל

ינוטרסב

ואידיו

לש

םישמתשמ

יבחרמ

םלועה

ףתשלו

םינוטרס

ךלשמ

.

36

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

הללוס

הקוזחתו

תניעט

ןקתהה

שמתשה

דימת

ןעטמב

ירוקמ

לש

Sony

לבכבו

USB