Sony Xperia Z3 Plus - יישומים קטנים

background image

םיירוטאינימ

םילוכיש

לועפל

לעמ

םימושיי

םירחא

ותואב

ךסמ

,

ידכ

רשפאל

יוביר

תומישמ

.

המגודל

,

לכות

גיצהל

ףד

טנרטניא

חותפ

,

םע

םיטרפ

לע

ירעש

ןיפילח

לש

תועבטמ

,

רחאלו

ןכמ

חותפל

תא

םושייה

ןטקה

'

ןובשחמ

'

וילעמ

ידכ

עצבל

םיבושיח

.

לכות

חותפל

תא

ןולח

םימושייה

םינטקה

ךסממ

םימושייה

ויהש

שומישב

הנורחאל

.

ידכ

דירוהל

םימושיי

םינטק

,

רובע

לא

Google Play™

.

ידכ

חותפל

םושיי

ןטק

1

ידכ

חותפל

תא

ךסמ

םימושייה

םינורחאה

ויהש

שומישב

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

םימושיי

םינטק

.

3

שקה

לע

םושייה

ןטקה

ךנוצרבש

חותפל

.

ךתורשפאב

חותפל

המכ

םימושיי

םינטק

וב

-

תינמז

.

ידכ

רוגסל

םושיי

ןטק

שקה

לע

ןולחב

םימושייה

םינטקה

.

ידכ

דירוהל

םושיי

ןטק

1

ידכ

חותפל

תא

ךסמ

םימושייה

םינורחאה

ויהש

שומישב

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

םימושיי

םינטק

.

3

שקה

לע

.

4

שקה

לע

.

5

שפח

תא

םושייה

ןטקה

ךנוצרבש

דירוהל

רחאלו

ןכמ

לעפ

םאתהב

תוארוהל

הדרוהל

המלשהלו

לש

ותנקתה

.

ידכ

זיזהל

םושיי

ןטק

רשאכ

םושייה

ןטקה

חתפנ

,

עג

העיגנ

הכורא

הניפב

תילאמשה

הנוילעה

ולש

רחאלו

ןכמ

רבעה

ותוא

םוקימל

יוצרה

.

ידכ

רעזמל

םושיי

ןטק

רשאכ

םושייה

ןטקה

חתפנ

,

עג

העיגנ

הכורא

הניפב

תילאמשה

הנוילעה

ולש

רחאלו

ןכמ

רורג

ותוא

הצקל

ינמיה

וא

תיתחתל

ךסמה

.

םימושיי

םינטק

םימיוסמ

םינתינ

רועזמל

תועצמאב

השקה

לע

למסה

.

ידכ

ריסהל

םושיי

ןטק

1

שקה

לע

.

2

שפח

תא

םימושיי

םינטק

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

.

4

שקה

לע

רסה

תנקתה

םושיי

ןטק

רחאלו

ןכמ

רחב

תא

םושייה

ןטקה

ךנוצרבש

ריסהל

.

5

שקה

לע

רושיא

.

ידכ

ףיסוהל

ןומושיי

רותב

םושיי

ןטק

1

ידכ

חותפל

תא

ךסמ

םימושייה

םינורחאה

ויהש

שומישב

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

םימושיי

םינטק

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

שקה

לע

.

4

רחב

ןומושיי

.

5

ןזה

םש

ןומושייל

,

םא

הצרת

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רושיא

.

27

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

תונשל

םש

לש

ןומושיי

1

ידכ

חותפל

תא

ךסמ

םימושייה

םינורחאה

ויהש

שומישב

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

םימושיי

םינטק

.

3

שקה

לע

.

4

שקה

לע

הנש

םש

לש

ןומושיי

,

רחאלו

ןכמ

רחב

תא

ןומושייה

תאש

םשה

ולש

ךנוצרב

תונשל

.

5

ןזה

תא

םשה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רושיא

.

6

שקה

לע

.

אל

לכ

תומש

םינומושייה

םינתינ

יונישל

.

ידכ

קוחמל

ןומושיי

1

ידכ

חותפל

תא

ךסמ

םימושייה

םינורחאה

ויהש

שומישב

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

םימושיי

םינטק

.

3

שקה

לע

.

4

שקה

לע

קחמ

ןומושיי

.

5

רחב

למסב

ןומושייה

ךנוצרבש

קוחמל

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רושיא

.

6

שקה

לע

.

אל

לכ

םינומושייה

םינתינ

הקיחמל

.

םינומושיי

םינומושיי

םה

םימושיי

םינטק

ןתינש

שמתשהל

םהב

תורישי

ףדב

החיתפה

.

םה

םישמשמ

םג

ירוציקכ

ךרד

.

המגודל

,

ןומושייה

'

גזמ

ריווא

'

רשפאמ

תוארל

ינותנ

גזמ

ריווא

םייסיסב

תורישי

ףדב

החיתפה

.

רשאכ

שיקת

לע

ןומושייה

,

םושיי

גזמ

ריוואה

אלמה

חתפיי

.

לכות

דירוהל