Sony Xperia Z3 Plus - הגדרות מצלמת סטילס

background image

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

םניאש

ילעב

ךסמ

בחר

וא

סיפדהל

היצולוזרב

ההובג

.

15.5MP

5248

×

2952

)

16:9

(

היצולוזר

לש

15.5

הגמ

-

לסקיפ

םע

סחי

הבוג

-

בחור

לש

16:9

.

םיאתמ

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

ילעב

ךסמ

בחר

.

8MP

3264

×

2448

)

4:3

(

היצולוזר

לש

8

הגמ

-

לסקיפ

םע

סחי

הבוג

-

בחור

לש

4:3

.

םיאתמ

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

םניאש

ילעב

ךסמ

בחר

וא

סיפדהל

היצולוזרב

ההובג

.

8MP

3840

×

2160

)

16:9

(

היצולוזר

לש

8

הגמ

-

לסקיפ

םע

סחי

הבוג

-

בחור

לש

16:9

.

םיאתמ

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

ילעב

ךסמ

בחר

.

3MP

2048

×

1536

)

4:3

(

היצולוזר

לש

3

הגמ

-

לסקיפ

םע

סחי

הבוג

-

בחור

לש

4:3

.

םיאתמ

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

םניאש

ילעב

ךסמ

בחר

וא

סיפדהל

היצולוזרב

ההובג

.

2MP

1920

×

1080

)

16:9

(

היצולוזר

לש

2

הגמ

-

לסקיפ

םע

סחי

הבוג

-

בחור

לש

16:9

.

םיאתמ

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

ילעב

ךסמ

בחר

.

הרדגה

וז

הנימז

קר

בצמב

םוליצ

ינדי

.

103

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

םוליצ

ימצע

םוליצה

ימצעה

רשפאמ

ךל

םלצל

הנומת

ילב

קיזחהל

תא

ןקתהה

.

שמתשה

היצקנופב

וז

ךרוצל

םוליצ

תואנקויד

םיימצע

וא

םימולצת

םייתצובק

םלוכשכ

םיללכנ

הנומתב

.

ןתינ

םג

שמתשהל

תנוכתב

םוליצה

ימצעה

םא

ךנוצרב

עונמל

תודיער

תעב

םוליצ

םימולצת

.

10

תוינש

רדגה

היהשה

לש

10

תוינש

דע

םוליצל

םולצתה

עגרמ

השקהה

לע

ןצחל

םוליצה

וא

הציחלה

לע

שקמ

המלצמה

.

3

תוינש

רדגה

היהשה

לש

3

תוינש

דע

םוליצל

םולצתה

עגרמ

השקהה

לע

ןצחל

םוליצה

וא

הציחלה

לע

שקמ

המלצמה

.

יובכ

םולצתה

םלוצי

דימ

םע

השקהה

לע

ןצחל

םוליצה

וא

הציחלה

לע

שקמ

המלצמה

.

םיטקפא

לש

רוע

ךר

ךתורשפאב

ליעפהל

תא

טקפא

רוע

ךר

ןקתהב

ךלש

ידכ

ךופהל

תא

ינוג

רועה

םיכרל

רתוי

ךלהמב

םוליצ

תונומת

יפלס

יבצמב

הדיכלה

ינדי

ו

-

יטמוטוא

.

בקעמ

רחא

טקייבוא

רשאכ

רחבת

טקייבוא

לע

-

ידי

העיגנ

וב

ךסמב

הגוצתה

המידקמה

,

המלצמה

בוקעת

וירחא

ךרובע

.

HDR

שמתשה

הרדגהב

HDR

)

High Dynamic Range

(

ידכ

םלצל

לומ

רוא

קזח

וא

יאנתב

תוידוגינ

ההובג

.

הנוכתה

HDR

הצפמ

לע

ןדבוא

םיטרפ

תעייסמו

קיפהל

הנומת

הגיצמש

בטיה

םירוזא

םיכושח

םיראומו

דחאכ

.

הרדגה

וז

הנימז

בצמב

םוליצ

ינדי

דבלב

.

תושיגר

)

ISO

(

ןתינ

תיחפהל

תא

שוטשט

הנומתה

םרגנה

יאנתמ

ךשוח

וא

םיטקייבוא

םיזז

לע

-

ידי

תלדגה

תושיגר

ה

-

ISO

.

ףסונב

,

םא

הצרת

םלצל

הנומת

הריהב

םג

יאנתב

הכישח

,

לכות

רידגהל

תא

תושיגר

ה

-

ISO

ךרעל

הובג

רתוי

.

יטמוטוא

רידגמ

תא

תושיגר

ה

-

ISO

ןפואב

יטמוטוא

.

50

רידגמ

תא

תושיגר

ה

-

ISO

ל

-

50

.

100

רידגמ

תא

תושיגר

ה

-

ISO

ל

-

100

.

200

רידגמ

תא

תושיגר

ה

-

ISO

ל

-

200

.

400

רידגמ

תא

תושיגר

ה

-

ISO

ל

-

400

.

800

רידגמ

תא

תושיגר

ה

-

ISO

ל

-

800

.

1600

רידגמ

תא

תושיגר

ה

-

ISO

ל

-

1600

.

3200

רידגמ

תא

תושיגר

ה

-

ISO

ל

-

3200

.

הרדגה

וז

הנימז

קר

בצמב

םוליצ

ינדי

.

הדידמ

היצקנופ

וז

תעבוק

ןפואב

יטמוטוא

הפישח

תנזואמ

בטיה

לע

-

ידי

תדידמ

תומכ

רואה

הנומתב

ךנוצרבש

םלצל

.

םינפ

104

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

דדומ

תא

תומכ

רואה

לע

םינפה

םיאתמו

תא

הפישחה

ךכ

םינפהש

אל

ויהי

םיהכ

וא

םיריהב

ידמ

.

הבורמ

תעצבתמ

הקולח

לש

הנומתה

רפסמל

םירוזא

הדידמו

לש

לכ

רוזא

ךרוצל

תעיבק

הפישח

תנזואמ

בטיה

.

זכרמ

דדומ

תא

זכרמ

הנומתה

עבוקו

תא

הפישחה

יפל

תוריהב

אשומ

םוליצה

.

יתדוקנ

עצבתמ

ןונווכ

לש

הפישחה

קלחב

ןטק

דואמ

לש

הנומתה

ךנוצרבש

םלצל

.

הרדגה

וז

הנימז

קר

בצמב

םוליצ

ינדי

.

קזבמ

שמתשה

קזבמב

ידכ

םלצל

יאנתב

הרואת

םיעורג

וא

רשאכ

תמייק

הרואת

תירוחא

.

תויורשפאה

תואבה

תונימז

תעב

השקה

לע

למס

קזבמה

ךסמב

המלצמה

:

יטמוטוא

המלצמה

תעבוק

ןפואב

יטמוטוא

םא

יאנת

הרואתה

םישרוד

שומיש

קזבמב

.

קזבמ

יולימ

שמתשה

הרדגהב

וז

רשאכ

עקרה

ריהב

רתוי

טקייבואהמ

םלוצמה

.

הרדגה

וז

הריסמ

םולצתהמ

םיללצ

םיהכ

יתלב

םייוצר

.

תתחפה

םייניע

תומודא

תתחפה

עבצ

םודא

םייניעב

תעב

םוליצה

.

יובכ

קזבמה

יובכ

.

םיתעל

תוכיא

םולצתה

היושע

תויהל

הבוט

רתוי

אלל

קזבמ

,

םג

םא

יאנת

הרואתה

םיעורג

.

םוליצ

תונומת

תובוט

אלל

קזבמה

בייחמ

די

הביצי

.

ידכ

עונמל

םימולצת

םישטשוטמ

,

שמתשה

רמייטב

םוליצה

ימצעה

.

סנפ

קזבמה

ריאמ

תופיצרב

ךלהמב

םוליצ

תונומת

.

תריחב

תריז

םוליצ

שמתשה

הנוכתב

'

תריחב

תריז

םוליצ

'

ידכ

רידגהל

תא

המלצמה

תוריהמב

יבצמל

םוליצ

םייתרגש

תועצמאב

תוריז

םוליצ

תותנכותמ

.

המלצמה

עבקת

ךרובע

רפסמ

תורדגה

ידכ

םיאתהל

תא

התלועפ

הריזל

הרחבנש

ידכו

חיטבהל

םולצת

תוכיאב

תיבטימ

.

יובכ

תנוכת

'

תריחב

תריז

םוליצ

'

היובכ

ךתורשפאבו

םלצל

םימולצת

ןפואב

ינדי

.

רוע

ךר

םלצ

תואנקויד

תועצמאב

טקפא

יפוי

רפושמ

.

םוליצ

ךר

שמתשה

םוליצל

םימולצת

לע

עקר

לעב

תוידוגינ

הכומנ

.

תתחפה

שוטשט

העונת

שמתשה

הנוכתב

וז

רועזמל

תדיער

המלצמה

תעב

םוליצ

תריז

םוליצ

הכושח

ידמל

.

ףונ

שמתשה

רובע

ימולצת

ףונ

.

המלצמה

תדקמתמ

םיטקייבואב

םיקחורמ

.

HDR

םע

ןוקית

הרואת

תירוחא

שמתשה

ידכ

רפשל

תא

תמר

טוריפה

תונומתב

םע

תוידוגינ

ההובג

.

תייצקנופ

ןוקית

הרואתה

תירוחאה

תחתנמ

תא

הנומתה

תננווכמו

התוא

ןפואב

יטמוטוא

,

ידכ

לבקתש

הנומת

תמלשומ

.

ןקויד

הלילב

שמתשה

בצמב

הז

םוליצל

ימולצת

ןקויד

םימלוצמה

הלילב

וא

הביבסב

לש

הרואת

השלח

.

בקע

ןמז

הפישח

ךשוממ

,

שי

קיזחהל

תא

המלצמה

איהשכ

הביצי

וא

החינהל

לע

חטשמ

ביצי

.

תריז

םוליצ

הלילב

שמתשה

בצמב

הז

םוליצל

םימולצת

הלילב

וא

הביבסב

לש

הרואת

השולק

.

בקע

ןמז

הפישח

ךשוממ

,

שי

קיזחהל

תא

המלצמה

איהשכ

הביצי

וא

החינהל

לע

חטשמ

ביצי

.

םוליצ

ךשוחב

אלל

ךרוצ

הבוצחב

שמתשה

םוליצל

םימולצת

יאנתב

הרואת

השלח

,

המלצמהשכ

תקזחומ

דיב

,

םע

תתחפה

שער

שוטשטו

.

תושיגר

ההובג

שמתשה

םוליצל

םימולצת

אלל

קזבמ

יאנתב

הרואת

השלח

.

תיחפמ

תא

שוטשטה

.

ןוזמ

105

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

שמתשה

םוליצל

ימולצת

ןוזמ

עבצב

קהוב

.

ילעב

םייח

שמתשה

םוליצל

תייח

דמחמה

ךלש

.

תיחפמ

שוטשט

םייניעו

תומודא

.

ףוח

םי

שמתשה

םוליצל

םימולצת

תוריזב

םוליצ

לע

םוח

םיה

וא

ףוח

םגאה

.

גלש

שמתשה

תוביבסב

תוראומ

ידכ

ענמיהל

םוליצמ

םימולצת

תפישחב

רתי

.

הביסמ

שמתשה

םוליצל

םימולצת

ךותב

םינבמ

יאנתב

הרואת

השלח

.

תרדגהב

תריז

םוליצ

וז

,

המלצמה

תמלצמ

תרואת

עקר

תימינפ

וא

רוא

תורנ

.

בקע

ןמז

הפישח

ךשוממ

,

שי

קיזחהל

תא

המלצמה

איהשכ

הביצי

וא

החינהל

לע

חטשמ

ביצי

.

טרופס

םוליצל

םימצע

העונתב

הריהמ

.

ןמז

הפישח

רצק

רתוי

רעזממ

תא

שוטשטה

עבונה

העונתמ

.

ךמסמ

שמתשה

רובע

םימולצת

לש

טסקט

וא

םירויא

.

הנוכת

וז

הקינעמ

םולצתל

תוידוגינ

הדח

רתוי

.

םיקוקיז

שמתשה

םוליצל

םימולצת

לש

םיקוקיז

אולמב

םרדה

.

תורדגה

הלא

תונימז

קר

בצמב

םוליצ

ינדי

.

תורדגה

תמלצמ

ואידיווה

ידכ

ןנווכל

תא

תורדגה

תמלצמ

ואדיווה

1

לעפה

תא

המלצמה

.

2

קלחה

תא

ךסמה

ידכ

רוחבל

ב

-

.

3

ידכ

גיצהל

תא

תורדגהה

,

שקה

לע

.

4

שקה

לע

הרדגהה

ךנוצרבש

ןנווכל

עצבו

תא

םייונישה

םייוצרה

.

הריקס

תיללכ

לש

תורדגה

תמלצמ

ואידיווה

תריחב

תריז

םוליצ

הנוכתה

'

תריחב

תריז

םוליצ

'

תעייסמ

רידגהל

תוריהמב

תא

המלצמה

םיבצמל

םייתרגש

תועצמאב

תוריז

ואדיו

תותנכותמ

.

לכ

תרדגה

הריז

תננכותמ

קיפהל

תא

ןוטרס

ואדיווה

לעב

תוכיאה

הבוטה

רתויב

תירשפאה

תביבסב

הטלקה

תיפיצפס

.

יטמוטוא

תריחב

תריז

םוליצה

איה

תיטמוטוא

.

יובכ

הנוכתה

'

תריז

םוליצ

'

היובכ

ןתינו

םלצל

ינוטרס

ואדיו

תינדי

.

םוליצ

ךר

שמתשה

םוליצל

ינוטרס

ואדיו

לומ

עקר

לעב

תוידוגינ

הכומנ

.

ףונ

שמתשה

םוליצל

ינוטרס

ואדיו

לש

םיפונ

.

המלצמה

תדקמתמ