Sony Xperia Z3 Plus - הגדרות מצלמת הווידיאו

background image

םיטקייבואב

םיקחורמ

.

תריז

םוליצ

הלילב

רשאכ

תינבת

וז

תלעפומ

,

תושיגרה

רואל

תרבגומ

.

שמתשה

תוביבסב

ןהבש

יאנת

הרואת

םיעורג

.

ימוליצ

ואדיו

לש

םימצע

םיאצמנה

העונתב

הריהמ

םילולע

תויהל

םישטשוטמ

.

קזחה

המלצמב

תוביציב

,

וא

שמתשה

הכימתב

.

הבכ

תא

בצמ

הליל

רשאכ

יאנת

הרואתה

םיבוט

,

ידכ

רפשל

תא

תוכיא

ואדיווה

.

ףוח

םי

שמתשה

םוליצל

ינוטרס

ואדיו

לש

תוריז

םוליצ

לע

ףוח

םיה

וא

ףוח

םגאה

.

גלש

שמתשה

תוביבסב

תוראומ

ידכ

ענמיהל

םוליצמ

םינוטרס

תפישחב

רתי

.

טרופס

שמתשה

םוליצל

םינוטרס

לש

םיטקייבוא

םיאצמנש

העונתב

הריהמ

.

ןמז

הפישח

רצק

רתוי

רעזממ

תא

שוטשטה

עבונה

העונתמ

.

הביסמ

106

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

שמתשה

םוליצל

םינוטרס

תוביבסב

ןהבש

יאנת

הרואת

םיעורג

.

תרדגהב

תריז

םוליצ

וז

,

המלצמה

תמלצמ

תרואת

עקר

תימינפ

וא

רוא

תורנ

.

ימוליצ

ואדיו

לש

םימצע

םיאצמנה

העונתב

הריהמ

םילולע

תויהל

םישטשוטמ

.

קזחה

המלצמב

תוביציב

,

וא

שמתשה

הכימתב

.

תייצולוזר

ואדיו

םאתה

תא

תייצולוזר

ואדיווה

רובע

תוינבת

תונוש

.

Full HD (30 fps)

1920

×

1080

)

16:9

(

תינבת

Full HD

)

Full High Definition

(

םע

30 fps

סחיו

הבוג

-

בחור

לש

16:9

.

Full HD (60 fps)

1920

×

1080

)

16:9

(

תינבת

Full HD

)

Full High Definition

(

םע

60 fps

סחיו

הבוג

-

בחור

לש

16:9

.

HD

1280

×

720

)

16:9

(

תינבת

HD

)

High Definition

(

םע

סחי

הבוג

-

בחור

לש

16:9

.

VGA

640

×

480

)

4:3

(

תינבת

VGA

םע

סחי

הבוג

-

בחור

לש

4:3

.

תעדוה

הידמיטלומ

םלצ

ינוטרס

ואדיו

םימיאתמש

חולשמל

תועדוהב

הידמיטלומ

.

ןמז

הטלקהה

לש

תינבת

ואדיו

וז

לבגומ

ךכ

יצבוקש

ואדיווה

ומאתוי

תועדוהל

הידמיטלומ

.

הדיכל

תיטמוטוא

)

ואידיו

(

לעפה

תא

הדיכלה

תיטמוטואה

ידכ

םלצל

תונומת

ןפואב

יטמוטוא

ךלהמב

תטלקה

ןוטרס

ואידיו

.

תועצמאב

הנוכתה

Smile Shutter™

,

המלצמה

םלצת

ןפואב

יטמוטוא

תונומת

לש

םיפוצרפ

םיכייחמ

ךכ

לכותש

ךישמהל

תטלקהב

ןוטרס

ואידיווה

.

ידכ

ליעפהל

תא

הנוכתה

Smile Shutter™

)

ואידיו

(

1

לעפה

תא

המלצמה

.

2

שקה

לע

.

3

שפח

תא

םוליצ

יטמוטוא

)

ואדיו

(

<

יוהיז

ךויח

שקהו

וילע

.

SteadyShot™

תעב

םוליצ

ואידיו

,

ןכתיי

השקיש

ךילע

קיזחהל

תא

ןקתהה

הרוצב

הביצי

.

בציימה

עייסמ

לע

ידי

זוזיק

תועונת

תולק

לש

דיה

.

ליעפ

םכח

לעפה

ידכ

תוצפל

לע

תודיער

המלצמ

תויתועמשמ

תוחינזו

.

ליגר

לעפה

ידכ

לרטנל

תא

תודיער

המלצמה

תוריהמה

.

יובכ

בציימה

יובכ

.

סנפ

שמתשה

סנפב

ידכ

קפסל

הרואת

רובע

ינוטרס

ואידיו

רשאכ

יאנת

תרואת

הביבסה

םיעורג

וא

רשאכ

תמייק

הרואת

תירוחא

.

למס

קזבמ

ואידיווה

ןימז

ךסמב

תמלצמ

ואידיווה

.

םיש

בל

,

םיתעל

תוכיא

ןוטרס

ואידיווה

היהת

הבוט

רתוי

אלל

הרואת

םג

יאנתב

הרואת

םיעורג

.

לעפומ

יובכ

עדימ

ףסונ

הכימתל

המלצמב

שמתשה

טירפתב

הרזעה

ידכ

שפחל

תוקידב

תורושקה

המלצמל

עדימו

ישומיש

רחא

.

ידכ

תשגל

הכימתל

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

.

107

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

1

חתפ

תא

םושיי

המלצמה

.

2

שקה

לע

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

דוע

<

הרזע

.

108

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

םובלאב

הייפצ

םימולצתב

ינוטרסבו

ואידיו

שמתשה

םושייב

'

םובלא

'

ידכ

גיצהל

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

תמליצש

תרזעב

המלצמה

,

וא

ידכ

גיצהל

ןכות

המוד

תרמשש

לא

ןקתהה

ךלש

.

לכ

םימולצתה

ינוטרסו

ואידיווה

םיגצומ

גירסב

םירדוסמו

רדסב

יגולונורכ

.

1

שקה

לע

ידכ

חותפל

תא

טירפת

ףד

החיתפה

לש

'

םובלא

'

2

גצה

תויורשפא

טירפת

3

תגצה

תויפוקש

לש

לכ

תונומתה

ינוטרסו